Algemeen

Openbare vergadering

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 16 oktober 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.


Politieke Markt

16 oktober 2018,  gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
 De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur / Raadsinformatie
 

Bekendmaking Mandaatbesluit Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester hebben op 18-09-2018 het Mandaatbesluit Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Dit besluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2018, nr. 206858, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl
Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. Het mandaatbesluit is op 02-10-2018 in werking getreden. Het besluit ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).