Algemeen

Commissie bezwaar- en beroepschriften

7 oktober 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk.     
Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen de tijdelijke omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijk parkeerterrein op locatie Tukseweg 62 en 64 in  Steenwijk
20.00 uur: bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van horeca, locatie Korte Woldpromenade 8  in Steenwijk
De stukken liggen t/m 7 oktober 2019 voor belanghebbenden ter inzage (1).
 

Politieke Markt

8 oktober 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie
 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

11 oktober 2019,  gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
 De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).