Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Blokzijlerdijk 23, verlengen ligboxenstal (23-10-2019)
Blokzijl, Burgemeester Van Ommerenweg 5, bouwen woning (18-10-2019)
Blokzijl, Veldhuisweg 3, plaatsen mono mestvergister (23-10-2019)
Eesveen, Eesveenseweg 145, kappen es (09-10-2019)
Giethoorn, Jonenweg 7, uitbreiden accommodatie (17-10-2019)
Giethoorn, Kerkweg 11, kappen 2 essen (17-10-2019)
Giethoorn, Molenweg 15, toevoegen tuindeuren en bouwen overkapping (20-10-2019)
Kuinre, Henric de Cranestraat 111, vervangen dakpannen en verwijderen boeidelen (09-10-2019)    
Oldemarkt, Windsingel 24, bouwen woning (18-10-2019)        
Sint Jansklooster, Bovenkruier 5, bouwen woning (18-10-2019)        
Sint Jansklooster, Leeuwte 71, starten Bed & Breakfast met complementaire dag horeca (16-10-2019)
Steenwijk, De strekel 4, uitbreiden woning (18-10-2019)        
Steenwijk, Onnadwarsstraat, plaatsen keerwand en aanbrengen klinkers (15-10-2019)        
Steenwijk, Ruxveenseweg 6, plaatsen lichtmasten, reclamezuilen en vlaggemasten (21-10-2019)        
Willemsoord, Steenwijkerweg, herinrichten Steenwijkerweg (10-10-2019)        


Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Sint Jansklooster, Barsbeek 43, wijzigen bestemming agrarisch naar bestemming wonen en herbouwen woonboerderij voorzien van 2 wooneenheden

De stukken liggen van 30 oktober 2019 t/m 10 december 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/38017C2A-A658-4DAF-B645-6A3A850F40CF/
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.STJBarsbeek43OV-ON01  

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 10 december 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Giethoorn, Kapelweg 3, bouwen bedrijfsloods

De stukken liggen van 30 oktober 2019 t/m 10 december 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/40FE1131-CCE0-4D3B-ABD9-B5C8613AB6C8/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.GHNKapelweg3OV-ON01

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 10 december 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).