Algemeen

Raadsvergadering

15 oktober 2019  Gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie
 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

18 oktober 2019 Gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Vaststelling Nadere regels ’Samen voor Ryan’ 2019

Burgemeester en wethouders hebben op 17-09-2019 de Nadere regels ’Samen voor Ryan’ 2019 vastgesteld. Het gaat om een subsidieregeling voor innovatieve projecten om onderwijsachterstanden te voorkomen en ontwikkelingskansen voor kinderen te vergroten. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 236892, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl De subsidieregeling is op 03-10-2019 in werking getreden en werkt terug tot 01-07-2019.
De Nadere regels subsidie ‘Samen voor Ryan’ 2019 liggen verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking subsidieplafond ‘Samen voor Ryan’

Burgemeester en wethouders hebben op 17-09-2019 het subsidieplafond voor de regeling ‘Samen voor Ryan’ voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 525.000. Het subsidieplafond is het bedrag dat voor dit schooljaar maximaal voor de te subsidiëren activiteiten beschikbaar is. In de Algemene wet bestuursrecht staat dat een subsidie wordt geweigerd wanneer het subsidieplafond wordt overschreden.
Verdeelcriteria:
Initiële aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen behandeld. Bij de verdeling heeft verstrekking van subsidie voor het tweede en daaropvolgende jaren voor meerjarige projecten voorrang op verstrekking van subsidie voor initiële aanvragen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).