Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Scheerwolde - verplaatsing van 8 woningen dorpsuitbreidingsplan


De gemeenteraad heeft op 22 september 2020 het bestemmingsplan Scheerwolde - verplaatsing van 8 woningen dorpsuitbreidingsplan - vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het verplaatsen van de bouwmogelijkheden van 8 woningen binnen het bestaande plangebied. Het totaal aantal woningen dat in dit gebied gebouwd wordt blijft gelijk aan het aantal woningen dat voorzien was in het eerdere bestemmingsplan voor deze locatie.

De stukken liggen van 14 oktober t/m 24 november 2020 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.SCWherzdorpsuitbBP-VA01  

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/44879B22-8FE1-46A7-B4D6-4D2A81902F5B/

Reageren?

1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.
(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.
(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).