Bestemmingsplannen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Giethoorn

De gemeenteraad heeft op 1 september 2020 het bestemmingsplan Giethoorn gewijzigd vastgesteld. De wijziging heeft alleen betrekking op de verbeelding. Aan het perceel Zuiderpad 18 wordt een functie aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - rondvaart- en botenverhuur' toegekend.

Op 17 oktober 2017 heeft de raad het bestemmingsplan 'Giethoorn' vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling uitspraak gedaan. De Afdeling heeft het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Giethoorn' vernietigd voor zover aan een deel van het perceel Zuiderpad 18 niet tevens de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - rondvaart- en botenverhuur' is toegekend. De Afdeling geeft in haar uitspraak opdracht om een nieuw besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te nemen voor het perceel Zuiderpad 18,waarbij de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie- rondvaart- en botenverhuur' wordt opgenomen.

De stukken liggen van 7 oktober t/m 17 november 2020 ter inzage.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.Giethoorn-VA02 
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/DD868940-90F3-4B04-8928-116279976F05/


Voorbereidingsbesluit ‘Eeserwold – hypermarkt’

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft in haar vergadering van 22 september 2020 – met toepassing van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening- verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gedeelte van het bedrijvenpark Eeserwold met de aanduiding ‘hypermarkt’.

Dit voorbereidingsbesluit is bedoeld om ongewenste ontwikkelingen in het gebied tegen te gaan, in dit geval het vestigen van een hypermarkt op het bedrijvenpark.

Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

U kunt het besluit digitaal raadplegen via: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/5845FD09-A9DA-421C-93A0-571FA28FE342/
en via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.ESVeeserwold-VBB1

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).