Bestemmingsplannen

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Onna, Onnase Doodweg 2 - trafostation Steenwijk - Onna

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 28 september 2021 het bestemmingsplan Onna, Onnase Doodweg 2 - trafostation Steenwijk - Onna gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het trafostation en het vervangen van de transformatoren ten behoeve van de vergroting van de capaciteit.
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn:
•    in de toelichting van het bestemmingsplan zijn ambtshalve aanvullingen opgenomen;
•    het erfinrichtingsplan is op enkele punten aangevuld;
•    in de regels en de verbeelding is de bestemming ‘Bedrijf – Transformatorstation’ gewijzigd naar ‘Bedrijf – Elektriciteitsvoorziening’;
•    de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’ is uit het bouwvlak gehaald. 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt