Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Eesveen

Het ontwerp bestemmingsplan Eeserwold Werken van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de bedrijventerreinen van het plangebied Eeserwold. Daaronder wordt verstaan de deelgebieden Eeser Campus en Eeser Gaard.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Voornemen vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder Eesveenseweg

Burgemeester en wethouders zijn van plan, voor het (ontwerp) bestemmingsplan ´Eeserwold Werken´, een hogere waarde (53 dB) vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai op de Eesveenseweg en de Rijksweg A32.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt