Algemeen

8 november 2022    Raadsvergadering over de begroting, aanvang 14.00 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook.

 

Bekendmaking 2 besluiten t.a.v. openbaarheid bouwvergunningdossiers 2022
De gemeentearchivaris heeft op 11 oktober 2022 namens burgemeester en wethouders het ‘Besluit aanvullende beperkingen openbaarheid bouwvergunningdossiers 2022’ en het ‘Besluit opheffen beperkingen openbaarheid bouwvergunningdossiers 2022’ vastgesteld. In 2019 is een aantal bouwvergunningarchieven overgebracht naar het archief. Als er sprake is van nieuwe omstandigheden kunnen er aanpassingen in de openbaarheid worden aangebracht. Dat is met deze besluiten geregeld.

Deze besluiten treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van de besluiten vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2022, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummers 463428 en 463434. Daar vindt u de volledige tekst van de besluiten. Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.
 

Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer 
De gemeenteraad heeft op 13-9-2022 de Verordening leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2022 vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 444136, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Verder hebben burgemeester en wethouders op 20-9-2022 de Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2022 vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 443240, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. De verordening en beleidsregels leerlingenvervoer zijn met terugwerkende kracht op 1-8-2022 in werking getreden. 
Beide regelingen liggen verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.