Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure):Oldemarkt, Kruisstraat 88

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8375BH 88
Publicatiedatum
20-09-2017
Einddatum
31-10-2017

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Oldemarkt, Kruisstraat 88, brandveilig gebruik, interne verbouwing, aanbouw overkapping en wijzigen gevelkozijnen plus noodtrap

De stukken liggen van 20 september 2017 t/m 31 oktober 2017 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 31 oktober 2017 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).