Algemeen

 Commissie bezwaar- en beroepschriften op 17 september 2018

 Commissie bezwaar- en beroepschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk, aanvang 19.00 uur, Vendelweg 1, Steenwijk.     
 Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen de weigering aanvraag plaatsing zonnepanelen, locatie Aan Zee 14 in Vollenhove
20.00 uur: bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het ontsluiten van diverse percelen grasland nabij de IJsselhammerweg 2 in IJsselham
De stukken liggen t/m 17 september 2018 voor belanghebbenden ter inzage (1).
 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands-en monumentencommissie

 Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie  op 18 september 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
 De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met  de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Raadsvergadering

Raadsvergadering op 18 september 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 20.00 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur / Raadsinformatie

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).