Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Eesveen, Van Karnebeeklaan 32, vervangen dakpannen, aanbrengen isolatie en plaatsen dakramen (30-08-2018)
Steenwijk, Eesveenseweg 29, omvormen TEXACO tankstation naar ESSO tankstation (04-09-2018)    
Tuk, De Spitzen 5, kappen es (02-09-2018)
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 3C, plaatsen hekwerk (28-08-2018)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Basse, Basserveld 5, bouwen woning (30-08-2018)
Blokzijl, Duinweg 7, bouwen voeropslag (31-08-2018)    
Giethoorn, Binnenpad 6, bouwen bijgebouw (03-09-2018)    
Kalenberg, Hoogeweg 11a, herbouwen schuur en berging (03-09-2018)
Steenwijk, Troelstrastraat 18, 18A, 18B, 18C en 18D, bouwen 5 woningen (29-08-2018)    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).