Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 25 september 2018 , gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
 De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met  de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Politieke markt

Politieke markt op 25 september 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur /  Raadsinformatie
 

Bekendmaking Straatnaambesluit

Burgemeester en wethouders hebben op 4 september 2018 het Straatnaambesluit vastgesteld. Hiermee zijn namen toegekend aan delen van de openbare ruimte. Het straatnaambesluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2018, nr.193384, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het straatnaambesluit is op 12 september 2018 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking vaststelling wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

De gemeenteraad heeft op 19 juni 2018 de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd vastgesteld. De wijziging heeft tot gevolg dat er één nieuw artikel in de APV is ingevoegd en dat enkele artikelen zijn gewijzigd. De wijziging is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2018, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. De wijziging is op 18 september 2018 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

De raad van de gemeente Steenwijkerland heeft op 19 juni 2018 de Algemene plaatselijke verordening gewijzigd. De wijzigingen, zoals hieronder aangegeven, treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 2:79 wordt als volgt ingevoegd:
Artikel 2:79 "Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet"
1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.
2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester kan beleidsregels vaststellen over het gebruik van deze bevoegdheid.
3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:
a. geluid- of geurhinder;
b. hinder van dieren;
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

Artikel 1:6 sub d wordt als volgt gewijzigd:
De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:
d. indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;

Artikel 1:7 lid 2 wordt als volgt toegevoegd:
2. De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd indien het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

Artikel 2:27 wordt als volgt gewijzigd:
1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. openbare inrichting:
1. een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;
2. elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid;
b. terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel van de openbare inrichting waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt.

Artikel 2:42 lid 2 sub b wordt als volgt gewijzigd:
2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:
b. met kalk, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

Artikel 5:8 lid 4 wordt als volgt gewijzigd:
4. De verboden in het eerste en tweede lid zijn voorts niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

Artikel 5:11 wordt als volgt gewijzigd:
Aantasting groenvoorzieningen en parkeren in berm door voertuigen
1. Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.
2. Dit verbod is niet van toepassing:
a. op de weg;
b. op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de overheid;
c. op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.
3. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.
4. Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in de berm.

Artikel 6:6 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 juni 2018

de voorzitter, J.H. Bats
de griffier, A. ten Hoff