Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Zuiderkade 21, aanleggen zwembad (30-08-2019)
Steenwijk, Koningin Wilhelminalaan / Stationsstraat, kappen 2 eiken langs spoor (03-09-2019)    
Steenwijk, Steenwijkerdiep 27, doorbreken dragende wand (23-08-2019)    

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

De Bult, Bultweg 35, bouwen recreatiewoning (03-09-2019)    
Wetering, Wetering-Oost 26, kappen wilg (02-09-2019)    
Wetering, Wetering-Oost 28, revitaliseren woning (28-08-2019)    
Willemsoord, Paasloregel 86, verbouwen en uitbreiden koloniewoning (03-09-2019)
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Vollenhove, Moespot 7, kappen 3 eiken (04-09-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).