Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

Commissie bezwaarschriften

21 september 2020, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk.     
Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen opgelegde last onder dwangsom A.F. Stroinkweg 12 in Scheerwolde
20.00 uur: bezwaarschrift tegen opgelegde last onder dwangsom Veneweg 161 in Wanneperveen
21.00 uur: bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning plaatsen caravan locatie Nieuwe Onnastraat 49 in Steenwijk
De stukken liggen t/m 21 september 2020 voor belanghebbenden ter inzage (1).

Vanwege de coronamaatregelen (1,5 meter onderlinge afstand) is beperkt ruimte voor publiek. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Aanmelding is mogelijk tot en met 17 september 2020. Wilt u bij de hoorzitting aanwezig zijn? Neem dan contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14 0521.
 

Raadsvergadering

22 september 2020, aanvang 19.30 uur.
Hoe de vergadering plaatsvindt laten we u zo snel mogelijk weten via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u ook de agenda. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl

 

Bekendmaking vaststelling Treasurystatuut gemeente Steenwijkerland 2020

De gemeenteraad heeft op 10 maart 2020 het Treasurystatuut gemeente Steenwijkerland 2020 vastgesteld. Dit statuut komt in de plaats van het financieringsstatuut uit 2011. Het nieuwe statuut fungeert als kaderstellend document voor het uitoefenen van de treasuryfunctie binnen de gemeente. Het Treasurystatuut gemeente Steenwijkerland 2020 is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 219891 en te vinden op www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het statuut. Het statuut is in werking getreden op 1 september 2020.
Het Treasurystatuut ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Ontwerp Actualisatie omgevingsvisie en verordening Overijssel 2019/2020
 
Terinzagelegging

Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2019/2020
Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2019/2020

Inleiding

De provincie Overijssel wil haar Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel houden. Daarvoor is het nodig om recente, al vastgestelde beleidswijzigingen te verwerken in deze beide documenten. Ook worden omissies en onduidelijkheden in teksten en kaarten hersteld. Na deze actualisatieronde zijn de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voorlopig weer bij de tijd.

De provincie heeft hiervoor een Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2019/2020 en een Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2019/2020 gemaakt. Deze liggen nu ter inzage. Dit betekent dat iedereen deze documenten kan bekijken en er op kan reageren. Als u reageert, heet dat een zienswijze. U kunt een zienswijze indienen binnen de periode dat de documenten ter inzage liggen.
Volgens planning nemen Provinciale Staten (PS) begin 2021 een besluit over de voorgestelde aanpassingen en over de zienswijzen die daarop zijn ingediend.

Ter inzage

U kunt alle documenten bekijken vanaf donderdag 17 september tot en met woensdag 28 oktober 2020. Bij de stukken die ter inzage liggen, zit ook een overzicht van de beleidswijzigingen waarop de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in deze actualisatie worden aangepast. Daarbij is aangegeven wanneer en door wie tot de beleidswijziging is besloten. Ook is een overzicht bijgevoegd van omissies in teksten en kaarten die in deze actualisatieronde worden hersteld.

Online bekijken

U kunt de documenten online bekijken via onderstaande link:
https://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage-zienswijz/terinzagelegging/tiz-omgevingsvisie-verordening/

Bekijken op locatie

U kunt de documenten in deze periode inzien op werkdagen tijdens openingstijden op de volgende locaties:

  • provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2
  • stadhuis/gemeentehuis van elke gemeente in Overijssel
  • Twentehuis Enschede, Nijverheidstraat 30, 7551JM Enschede
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186,8025 BM Zwolle
  • Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem
  • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo
  • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn
  • Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode.
U kunt alleen een zienswijze indienen op de onderdelen van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die in deze actualisatieronde worden gewijzigd. De overige delen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Overijssel blijven ongewijzigd.
Een zienswijze indienen kan op de volgende manier:

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).