Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, Baarsweg 22, tijdelijk bewonen bijgebouw (03-09-2020)
Blokzijl, Burgemeester Van Ommerenweg 1, plaatsen beschoeiing (07-09-2020)
Eesveen, Holslootbrink 14a, plaatsen tijdelijke woonunit (07-09-2020)
Giethoorn, Binnenpad 115, kappen bomen (04-09-2020)        
Giethoorn, De Rietlanden 1c, bouwen waterwoning (03-09-2020)        
Kuinre, Henric de Cranestraat 88, plaatsen fundering voor carport (02-09-2020)
Oldemarkt, de Hare 41, plaatsen overkapping (03-09-2020)
Oldemarkt, 't Slingerland 3, starten bedrijf aan huis (03-09-2020)
Vollenhove, Godfried van Rhenenlaan 75, kappen 2 eiken en 2 kastanjebomen (03-09-2020)        
Vollenhove, Oppen Swolle 5, aanplanten beukenhaag bij 'Den Oldenhof'  (03-09-2020)        
Vollenhove, Oppen Swolle 15a, afwijken bestemmingsplan i.v.m. dakhelling uitbreiding bedrijfswoning (03-09-2020)        
Wanneperveen, Nieuwe Dijk 2, plaatsen bouwwerk t.b.v. nutsvoorziening (08-09-2020)  
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Blankenham, Zeestraat 48, plaatsen 2 dakkapellen (07-09-2020)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Noorderweg 27a, samenvoegen 2 woningen (08-09-2020)
Blokzijl, Duinigermeerweg 1, kappen 5 bomen (09-09-2020)
Giethoorn, Kerkweg 33, aanbrengen boswal (08-09-2020)
Oldemarkt, Kampland 3, uitbreiden woning (04-09-2020)
Steenwijk, nabij Hooilandenallee 12, plaatsen tijdelijk verkoopkantoor (03-09-2020)
Steenwijkerwold, Ten Holtheweg 3B, uitbreiden groepsruimte (04-09-2020)
Vollenhove, Oppen Swolle 15a, afwijken bestemmingsplan i.v.m. dakhelling uitbreiding bedrijfswoning (08-09-2020)      

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
De Bult, Bultweg 25, brandveilig gebruik groepsaccommodatie (07-09-2020)
Steenwijk, Oostermeentherand 2B, brandveilig gebruik logiesgebouw (04-09-2020)        
Steenwijkerwold, Vredenburg 76, brandveilig gebruik woonzorg locatie Vredenburg (04-09-2020)
        
De stukken liggen van 16 september 2020 t/m 28 oktober 2020 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 28 oktober 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).