Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

Politieke Markt

6 oktober 2020 , aanvang 19.30 uur.
Hoe de vergadering plaatsvindt laten we u zo snel mogelijk weten via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u ook de agenda. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl
 

Vaststelling regels Vitaliteitsfonds (COVID-19 crisis)

Burgemeester en wethouders hebben op 8-9-2020 de ‘Nadere regels subsidie Vitaliteitsfonds Steenwijkerland (COVID-19 crisis)’ vastgesteld. Het Vitaliteitsfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die met hun kernactiviteit(en) een bijdrage leveren aan de vitale samenleving in Steenwijkerland en door de coronacrisis in hun voortbestaan kunnen worden bedreigd. Deze subsidieregeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020, nr. 241881, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van de regels voor het Vitaliteitsfonds. De regeling is op 23-9-2020 in werking getreden en geldt tot 1-3-2021.
De nadere regels liggen verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking uitschrijvingen BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Muller, K., 15-07-1975 per 16-07-2020 (voornemen)
Heetebrij, A., 15-03-1975 per 23-07-2020 (voornemen)
Kuboszek, S.A., 11-02-1989 per 06-08-2020 (voornemen)
Buurkes, D., 01-05-2001per 13-08-2020 (voornemen)
Plaga, M., 28-06-1981 per 13-08-2020 (voornemen)
Haritonovs, E., 26-09-1973 per 13-08-2020 (voornemen)
Dragomir, O.S., 16-11-1993 per 13-08-2020 (voornemen)

T/m 05-11-2020 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).