Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten
 

Politieke Markt

15 september 2020, aanvang 19.30 uur.
Hoe de vergadering plaatsvindt laten we u zo snel mogelijk weten via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u ook de agenda. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl
 

Bekendmaking Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Steenwijkerland 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juni 2020 de Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Steenwijkerland 2020 vastgesteld. De nieuwe beleidsregels zijn vastgesteld omdat de oude gemeentelijke beleidsregels over de uitvoering van de Wet kinderopvang, verwoord in de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Steenwijkerland’ zijn verouderd. De nieuwe beleidsregels maken transparant hoe de gemeente de Wet kinderopvang wil uitvoeren. De beleidsregels zijn bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 208513 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling.
De beleidsregels liggen kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).