Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan ‘Jan van Nassauweg 16 Giethoorn’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8355VA 16
Publicatiedatum
11-04-2018
Einddatum
22-05-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan ‘Jan van Nassauweg 16 Giethoorn’

Beschrijving

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Jan van Nassauweg 16 Giethoorn’ van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op een uitbreiding van agrarisch bedrijf Agro Giethoorn. Het plan betreft de bouw van drie stallen, vergroting van het foliebassin en toevoer vergister.

De stukken liggen vanaf 11 april 2018 tot en met 22 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.NL.IMRO.1708.GHNJvNassauweg-VO01

De bestanden zijn ook beschikbaar op het webadres:
http://212.78.207.19/EAAACEAA-4E4D-4B54-8F15-6FDD023060E8/

Reageren?

Op het voorontwerp bestemmingsplan kan een ieder tot en met 22 mei 2018 mondeling of schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).