Bekendmaking Leidraad Participatiewet Steenwijkerland

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
17-04-2018
Kaart behorende bij: Bekendmaking Leidraad Participatiewet Steenwijkerland

Beschrijving

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde op 4 april 2018 het volgende het beleid vast:

Beleid over bijzondere bijstand en schulden
Ten opzichte van hetgeen op 27 februari 2018 is gepubliceerd, is het beleid anders geformuleerd. Het beleid is er echter nog steeds op gericht om bij aanvragen bijzondere bijstand dat deel van het inkomen, waarover redelijkerwijs niet meer kan worden beschikt als gevolg van beslaglegging en/of een wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, niet tot de draagkracht te rekenen, tenzij sprake is van algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan die zich incidenteel dan wel periodiek voordoen.

Dit beleid vindt u terug in hoofdstuk 1 van het deel bijzondere bijstand van de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland en ligt vanaf 17 april 2018 gedurende zes weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13. Ook treft u dit beleid op onze website www.igsd-sw.nl aan.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).