Beleidsplan privacy Steenwijkerland

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
19-06-2018
Kaart behorende bij: Beleidsplan privacy Steenwijkerland

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben op 1 mei 2018 het ‘Beleidsplan privacy Steenwijkerland’ vastgesteld. Dit beleidsplan geeft de uitgangspunten weer om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het beleidsplan gaat onder meer in op het organiseren van governance en bewustwording, de inrichting van werkprocessen en regelt opslag en beheer van persoonsgegevens.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).