Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Sint Jansklooster, Kadoelen 27

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8326BA 27
Publicatiedatum
06-06-2018
Einddatum
17-07-2018
Kaart behorende bij: Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Sint Jansklooster, Kadoelen 27

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Sint Jansklooster, Kadoelen 27, brandveilig gebruik kinderopvang

De stukken liggen van 6 juni t/m 17 juli 2018 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 17 juli 2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).