Verkiezingen woensdag 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 mag u weer naar de stembus. Deze keer worden de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. U ontvangt van de gemeente Steenwijkerland een of twee stempassen.

Provinciale Staten

Op woensdag 15 maart 2023 kiest u als inwoner van de gemeente Steenwijkerland de leden van de Provinciale Staten van de provincie Overijssel. Verkiezingen voor de provinciale staten worden 1 keer in de 4 jaar gehouden. 

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Waterschappen

Op woensdag 15 maart 2023 kiest u als inwoner van de gemeente Steenwijkerland de leden van het algemeen bestuur van het waterschap. De grenzen van de waterschappen en de gemeente zijn niet gelijk. De grootste deel van Steenwijkerland ligt in waterschap Drents Overijsselse Delta. Een klein deel in waterschap Zuiderzeeland. Verkiezingen voor de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen worden 1 keer in de 4 jaar gehouden. 

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen zijn: de kiezer is 18 jaar of ouder, is niet uitgesloten van het kiesrecht en woont op de dag van de kandidaatstelling in een waterschap. 

Op wie kunt u stemmen?

Voor beide verkiezingen is de dag van de kandidaatstelling op maandag 30 januari 2023. Na deze datum zal bekend zijn op wie u kunt stemmen. 

Kijk voor meer informatie over de Provinciale Staten op de website van de Rijksoverheid.

Kijk voor meer informatie over de Waterschappen op de website van de Rijksoverheid

Overzicht stembureaus gemeente Steenwijkerland

U kunt uw stem voor de verkiezingen in een van de stembureaus in de gemeente Steenwijkerland uitbrengen. 
Let op: heeft u een stempas ontvangen voor waterschap Zuiderzeeland? Dan kunt u uw stem alleen uitbrengen in de stembureaus die ook in dat waterschap liggen! 

Wilt u weten waar de stembureaus in de gemeente Steenwijkerland zijn? Kijk dan naar stembureaus gemeente Steenwijkerland 2023 (pdf, 162 KB) voor het overzicht.

Zitting gemeentelijk stembureau

Op donderdag 16 maart 2023 zal het gemeentelijk stembureau om 9.00 uur een openbare zitting houden in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze zitting worden alle processen-verbaal gecontroleerd en wordt de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. 

De zitting van het gemeentelijk stembureau die op donderdagochtend 16 maart is begonnen is geschorst tot vrijdagochtend 17 maart, 8.00 uur.

Op woensdag 22 maart 2023 zal het gemeentelijk stembureau om 9.00 uur een openbare zitting houden in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze zitting worden alle bij het centraal stembureau ingediende meldingen onderzocht.

Waterschap Zuiderzeeland

Voor het stemmen op de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland kunt u alleen terecht bij de volgende stembureaus:

  • Blankenham: Dorpshuis De Skulpe, Zeestraat 2
  • Blokzijl: MFC De Ploats, Groenestraat 18
  • Kuinre: Dorpshuis De Botter, Burchtstraat 3

Stempas

U krijgt uiterlijk 2 weken voor de verkiezing een stempas toegestuurd. U mag zelf weten bij welk stembureau u uw stem uitbrengt. 

Legitimatieplicht

Als u wilt stemmen moet u zich kunnen legitimeren. U hebt een identiteitsbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing. Dat betekent dat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat 'geldig tot 16 maart 2018' of elke latere datum.
Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Het kan natuurlijk gebeuren dat uw identiteitsbewijs is gestolen of dat u het bent kwijtgeraakt. Om toch te kunnen stemmen neemt u het volgende mee naar het stembureau:

  1. een verklaring van vermissing van het identiteitsbewijs (afgegeven door de gemeente); en
  2. een andere legitimatie waarop in elk geval uw foto en uw naamgegevens staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-kaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging.

Machtigen van een andere kiezer

Bent u op 15 maart 2023 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen of bezit u geen legitimatiebewijs, machtig dan een andere kiezer. Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren. 
LET OP: U kunt voor de waterschapsverkiezingen alleen een onderhandse volmacht afgeven aan iemand die zelf ook mag stemmen voor hetzelfde waterschap.

Onderhandse volmacht

U kunt een willekeurige kiezer uit Steenwijkerland eenvoudig machtigen om voor u te gaan stemmen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om beide te tekenen en degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. Denk erom dat de geldigheid van uw identiteitsbewijs niet vóór 16 maart 2018 verlopen mag zijn.

Schriftelijke volmacht

U mag ook een kiezer schriftelijk machtigen om voor u te stemmen. Deze kiezer moet dan ook kiesgerechtigd zijn in dezelfde provincie/waterschap. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier dat door uzelf en de gemachtigde moet worden ingevuld en ondertekend. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 binnen is bij de gemeente.

Stemmen in een andere gemeente

Als een kiezer voor de Provinciale statenverkiezing of voor de verkiezing van het algemeen bestuur van een waterschap in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kan de kiezer binnen de gehele provincie/waterschap stemmen.

Stempas kwijt

Om op de dag van de verkiezingen uw stem uit te brengen heeft u een stempas nodig. Als u geen stempas heeft ontvangen, uw stempas kwijt bent of uw stempas beschadigd is, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

De aanvraag voor een vervangende stempas kunt u via het voorgeschreven aanvraagformulier doen. Vrijdag 10 maart 2023 is de laatste dag dat u schriftelijk een vervangende stempas kunt aanvragen, dit kan tot 12.00 uur. Zorg dat uw aanvraag dan ook op deze datum binnen is bij de gemeente.

U kunt ook persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. Dit kunt u doen bij de balie van het klantcontactcentrum tot en met dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs en eventueel uw beschadigde stempas mee te nemen.

Mocht u later uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.

Meldingsformulier Centraal Stembureau (vermoeden van fouten)

Vermoedt u dat er een fout is gemaakt bij de telling of bij de vaststelling van de uitslag van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau. 

Voor meldingen over de verkiezing voor de Provinciale Staten kunt u gebruik maken het formulier op de website van: https://www.zwolle.nl/centraal-stembureau.

Voor meldingen over de verkiezing voor waterschap Drents Overijsselse Delta kunt u gebruik maken het formulier op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Voor meldingen over de verkiezing voor waterschap Zuiderzeeland kunt u gebruik maken het formulier op de website van Waterschap Zuiderzeeland. 
 

Bijlagen

Formulieren

Openbare bekendmakingen