Alle kernen en wijken

 • Basse

  Tussen Steenwijkerwold en Paasloo ligt Basse. In de loop van de twintigste eeuw werd een verbindingsweg aangelegd tussen de diverse buurtschappen (de Basserweg) waardoor Basse nu lijkt op een wegdorp. Marijenkampen ligt tussen Willemsoord en Steenwijkerwold. Het kleinschalige kampenlandschap is agrarisch met vruchtbare, onregelmatige verkavelde bouw- en weilanden, vaak gescheiden door houtwallen.

 • Belt-Schutsloot

  Belt-Schutsloot is een waterstreekdorp en oorspronkelijk niet ontsloten via de weg. Er zijn veel sloten en grachten met bruggetjes. Het dorp is ontstaan door de omliggende natuur te bewerken en te benutten. Het landschap dringt door tot in het bebouwingslint. Landschap, erf en bebouwing staan in nauwe relatie tot elkaar. De uitbreiding Steenakkers dringt door tot in het landschap en staat in nauwe relatie tot het water. Er staan vrijstaande woningen aan vrij rechte straten.

 • Blankenham

  Blankenham ligt aan de dijk van de voormalige Zuiderzee tussen Blokzijl en Kuinre. Het heeft zich ontwikkeld rond een kerk. Langs de dijk in het kleilandschap zijn de boerderijen tegen de dijk aangebouwd. Aan de overzijde van de dijk is na de inpoldering een nieuwe woonwijk gebouwd. De watervloed van februari 1825 richtte in Blankenham grote schade aan. De zee- dijk werd op zes plaatsen doorbroken en op andere plaatsen sterk vernield.

 • Blokzijl

  Blokzijl is een voormalig Zuiderzeestadje met een beschermd stadsgezicht. Door de verbin- ding tussen Zuiderzee en Steenwijk werden de sluis en haven een reden voor kooplieden om zich te vestigen. Tegenwoordig is Blokzijl een grote toeristische trekker. De historische bebouwing wordt gekenmerkt door Hollandse en Amsterdamse invloeden. Door de oude we- genstructuur is sprake van verkeersproblemen. De buurtschap Muggenbeet maakt ook deel uit van het gebied Blokzijl.

 • Dwarsgracht

  De waterstreekdorpen Dwarsgracht en Jonen, ten westen van Giethoorn, zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Riet en water zijn de grote kenmerken, in zowel het landschap, op het erf en op de bebouwing. In Dwarsgracht zijn veel bruggetjes, over de gracht en tussen de woningen. Een zijde van dit tweerijig buurtschap is bereikbaar per auto. Jonen is een klein éénrijig buurtschap, hier zijn dus geen karakteristieke bruggen. Het is bereikbaar per veer, per fiets of per boot.

 • Eesveen/De Bult

  Eesveen ligt tussen een stuwwal met bossen en een open agrarisch polderlandschap. Het dorp kenmerkt zich vooral door de licht gebogen lintbebouwing aan de doorgaande weg vanuit Steenwijk naar Frederiksoord. Er is een kleine kern nabij de kruising met twee andere doorgaande wegen waar naast de vrijstaande woningen ook rijtjeshuizen zijn gebouwd.

 • Giethoorn

  Het huidige toeristische waterstreekdorp Giethoorn heeft een beschermd dorpsgezicht en ligt tussen Steenwijk en Meppel. Het wordt vanwege het decor van waterwegen en bruggetjes het Venetië van het Noorden genoemd. Bekend is de dorpsgracht waar naast waterverkeer voornamelijk voetgangers- en fietsverkeer plaatsvindt. De oude noord-zuid georiënteerde dorpsvestigingen, als ook de onderverdeling in vier oost-west georiënteerde bestuurlijke eenheden (door grachten gescheiden) zijn in het huidige landschap nog herkenbaar. Hierdoor zijn de woongebieden erg verspreid.

 • Kalenberg - Hoogeweg

  Kalenberg is een waterstreekdorp en oorspronkelijk niet ontsloten via de weg. Het ligt mid- den in het Nationaal Park De Weerribben. Doordat de verbindingsweg later is aangelegd ligt het bebouwingslint met de achterkant aan de weg. Er zijn veel dagrecreanten; dit leidt met name in de zomer tot parkeerproblemen. Hoogeweg kan gekarakteriseerd worden als een wegdorp. Landschap, erf en bebouwing staan in nauwe relatie tot elkaar.

 • Kallenkote

  Kallenkote is een wegdorp aan de grens met Drenthe op de overgang van het beekdal van de Steenwijker Aa waardoor het gescheiden wordt van Eesveen. De lintbebouwing is divers en grenst aan het grote militaire oefenterrein. Nadat de aansluiting met de A32 is opgeheven is de bereikbaarheid van Kallenkote verminderd.

 • Kuinre

  Kuinre ligt in het uiterste noordwesten van de gemeente op de grens met Friesland en Flevoland. Het in 1843 gegraven Nieuwe Kanaal en de Linde bepalen het stedenbouwkundige smalle patroon van Kuinre. De kern van Kuinre bestaat uit een lang lint, dat tweezijdig vrijwel aaneengesloten is bebouwd en een naoorlogs woonwijkje. Kuinre heeft een rijk verleden maar met de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 kwam een einde aan de geschiedenis van Kuinre als havenplaats.

 • Marijenkampen

  Tussen Steenwijkerwold en Paasloo ligt Basse. In de loop van de twintigste eeuw werd een verbindingsweg aangelegd tussen de diverse buurtschappen (de Basserweg) waardoor Basse nu lijkt op een wegdorp. Marijenkampen ligt tussen Willemsoord en Steenwijkerwold. Het kleinschalige kampenlandschap is agrarisch met vruchtbare, onregelmatige verkavelde bouw- en weilanden, vaak gescheiden door houtwallen.

 • Oldemarkt

  De kern Oldemarkt ligt in het noorden van de gemeente. Door een vaart (het Mallegat) te graven naar de rivier de Linde, kon het wegdorp zich tot een marktplaats met stedelijk karakter ontwikkelen. De kern wordt gevormd door de vrijwel aaneengesloten lintbebouwing langs de Hoofdstraat en een aantal dwarsstraten. De kern van Oldemarkt wordt ingeklemd door nieuwe woonwijken (wederopbouw en later) en een bedrijventerrein. In 2001 verdween het bestuurlijk centrum door de gemeentelijke herindeling.

 • Onna

  Onna ligt op relatief korte afstand ten zuidoosten van de stad Steenwijk. Het wordt geken- merkt door een lintbebouwing met voornamelijk boerderijen. Het ligt op de grens van de hogere stuwwallen naar de lagere binnenvenen en heeft diverse houtwallen.

 • Ossenzijl

  Ossenzijl is een waterstreekdorp gelegen aan de weg tussen Oldemarkt en Kuinre aan de noordzijde van het Nationaal Park De Weerribben. De kern is in de wederopbouwperiode uit- gebreid met een kleine woonwijk aan de westzijde van de vaarweg naar Kalenberg. De ver- kaveling is typisch wederopbouw: vrij rechte straten en overwegend rijen- en halfvrijstaande woningen. In later jaren volgde een nieuwe woonwijk met vrijstaande woningen aan de oostzijde van het kanaal naar Steenwijk.

 • Paasloo

  Paasloo ligt in het stuwwallandschap tussen Oldemarkt en Steenwijkerwold. Paasloo ligt op een verhoging van ongeveer 7 meter, een zuidelijke uitloper van het Drents plateau. De bebouwing is zeer dun en vrijwel nergens aaneengesloten. Paasloo bestaat verder uit een kleine concentratie van bebouwing in een iets grotere dichtheid.

 • Scheerwolde

  Het dorp Scheerwolde is 60 jaar geleden ontstaan na de inpoldering en ontginning van het gebied. Het is gebouwd naar voorbeeld van de dorpen in de Noordoostpolder waar landbouw- arbeiders konden wonen en waar voorzieningen zijn voor de boerderijen in het poldergebied. De bebouwing bestaat overwegend uit rijenwoningen en vrijstaande huizen rond de centraal gelegen Brink. De kern is geheel omringd door een beplantingsstrook. Het dorp ligt tussen de natuurgebieden De Weerribben en De Wieden.

 • Sint Jansklooster

  Sint Jansklooster ligt aan de zuidwest zijde van natuurgebied De Wieden ten oosten van Vollenhove. De lintbebouwing van Sint Jansklooster is uitgegroeid tot een zelfstandige kern, waarvan de uitbreidingswijken Kloosterkampen 1 en 2 het landschappelijke patroon van de stuwwal doorbreken. De naam Sint Jansklooster verwijst naar het op deze plaats strate- gisch gesitueerde klooster, waarvan nog een muur resteert. De agrarische bebouwingskrans rondom de stuwwal is verdicht met woonhuizen en bijgebouwen, waaronder de buurtschap Heetveld.

 • Steenwijkerwold

  Tussen Steenwijk en Oldemarkt ligt Steenwijkerwold. Deze kern is centraal gelegen op een stuwwal en ontstaan als gevolg van het samengroeien van de dorpen Kerkbuurt en Gelderingen. De huidige buurtschap Thij is de oudste nederzetting. Rond 1900 ontstond het rooms-katholieke instituut De Voorzienigheid met onder meer onderwijsvoorzieningen, wat van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van het dorp. Dit verdween rond 1980. Het centrum ligt tegenwoordig rond de krui- sing bij het plein naast de Nederlands Hervormde kerk. In de omgeving vindt men houtwallen.

 • Steenwijk - Beitel - Clingenborgh - Oostwijken

  De Beitel is een vooroorlogse wijk direct grenzend aan de zuidoost zijde van het centrum. De arbeiderswoningen zijn rijk gedetailleerd met dakoverstekken, afdakjes en lijsten. Het straat- profiel is nauw en de huizen zijn klein en smal. De straten volgen de hoogtelijnen van de nabijgelegen es. Oostwijken en Clingenborgh zijn naoorlogse wijken, grenzend aan de Beitel. Oostwijken is een wijk uit de jaren 70 met rijtjeswoningen, Clingenborgh uit de jaren 90 met rijen- en halfvrijstaande woningen.

 • Steenwijk - Centrum

 • Steenwijk - De Gagels

  In de wederopbouwperiode is de wijk De Gagels ontstaan aan weerszijden van de Kallenkoterallee. Aan deze oude brede invalsweg naar het centrum is aan het begin van de vorige eeuw lintbebouwing ontstaan met herenhuizen en villa’s. In de wijk is seriematig gebouwd met weinig variatie in de bebouwing: voornamelijk rijtjeswoningen in een rechthoekig stratenpatroon. Door herinrichting in het begin van deze eeuw is meer variatie aangebracht in de bebouwing en is de verkeersstructuur aangepast.

 • Steenwijk - Noord

  Steenwijk-Noord bestaat uit de wijken Stationsbuurt, Torenlanden en het Steenwijkerdiep. De Stationsbuurt was een van de eerste uitbreidingen ten noorden van de oude stadskern en samen met de toegangswegen tot het centrum bebouwd met villa’s en herenhuizen in het begin van de vorige eeuw. Tussen Stationsbuurt en Torenlanden zijn enkele grootschalige gebouwen nabij het station. Torenlanden is een ruime naoorlogse wijk. Het Steenwijkerdiep is in het begin van deze eeuw gewijzigd van bedrijventerrein naar woongebied met appartementen. Aan de overkant van het kanaal ligt nog bedrijventerrein Dolderkanaal.

 • Steenwijk - Woldmeenthe - Oostermeenthe, Nieuwe Gagels en Woldmeenthe

  Vanaf het centrum gezien is ten noorden van het spoor in de jaren 70 de wijk Oostermeenthe ontstaan. Deze wijk bestaat uit woonerven met meanderende, vaak doodlopende straten en hofjes. De ontsluiting van de wijk geschiedt via één slingerende hoofdweg (de Middenweg). Rijtjeswoningen komen hier veel voor, maar hierin is wel variatie. Tevens zijn er in deze wijk twee serviceflats te vinden.
  Aansluitend aan de Oostermeenthe is de wijk Nieuwe Gagels als een villapark vormgegeven. In deze meer recente wijk uit de jaren 80 en 90 komen gekromde straten voor. Net zoals Oostermeenthe is hier hetzelfde principe toegepast van één hoofdontsluitingsroute, met daaraan hofjes en erven.
  Vanaf begin 2015 maakt de Woldmeenthe ook deel uit van de wijkvereniging.

 • Steenwijk - Dennenallee

 • Steenwijk - West

  Deze wijk is een typische wijk uit de wederopbouwperiode na de 2e wereldoorlog, in de jaren 70 en 80 uitgebreid met rijtjeswoningen. De wijk grenst met de noordzijde aan het park Rams Woerthe en daarmee aan het centrum. De woningen uit de vooroorlogse jaren zijn in de jaren 80 vervangen. Momenteel worden veel naoorlogse woningen vervangen door nieuwbouw waardoor de verhouding huur-koopwoningen meer in evenwicht wordt gebracht.

 • Tuk

  Tuk is ontstaan op de kruising van het bebouwingslint langs de flank van de stuwwal (Berg- weg) en de doorgaande weg van Steenwijk naar Leeuwarden (Tukseweg). Vroeger was Tuk vooral een pleisterplaats voor reizigers en handelslieden. Op de kruising van de Bergweg en de Tukseweg ontstond een kleine concentratie van meer commerciële functies. Op de grens met Steenwijk, langs de Hooidijk, is een industriegebied. Tussen het laagste en het hoogste punt van Tuk wordt een hoogteverschil van circa 15 meter overbrugd.

 • Vollenhove

  Vollenhove is een voormalig Zuiderzeestadje. Het kwam in de vijftiende en zestiende eeuw tot bloei als landbouw- en vissersplaats en als bestuurscentrum van de wijde omgeving. De hoofdstructuur van het beschermde stadsgezicht wordt bepaald door de oude haven en de drie daarop uitkomende middeleeuwse parallelle straten, onderling verbonden door smalle stegen. Naast woonwijkjes kent Vollenhove enkele industriegebieden. Door het ontstaan van de Noordoostpolder verdween de visserij. In 2001 verdween het bestuurlijk centrum door de gemeentelijke herindeling.

 • Wanneperveen

  Wanneperveen is een karakteristiek wegdorp ten zuiden van Giethoorn aan de grens met Meppel. Het kenmerkt zich door lintbebouwing langs de Veneweg. De naoorlogse uitbreiding van Wanneperveen volgt niet het lint maar dringt diep door in het kraggenlandschap. Hier is het centrum van deze kern. Samen met Westeinde vormt Wanneperveen een bijna vier kilo- meter lang lint, dat afwisselend open en meer aaneengesloten is.

 • Wetering

  Wetering en omgeving omvat de buurtschappen Nederland en Wetering en ligt in natuurgebied De Weerribben. Deze buurtschappen laten zich omschrijven als lintbebouwing langs het water in een omgeving met water en riet. Na het vervenen en door de slechte economische omstandigheden liep het aantal inwoners met ongeveer 80% drastisch terug. Het gebied heeft nu grote natuurwaarden en bestaat uit landbouwpolders, rietlanden en moerasbossen met veel vaarwegen. Alle woningen zijn tegenwoordig bereikbaar met de auto.

 • Willemsoord

  Het wegdorp Willemsoord is in 1820 gesticht door koning Willem I als opvangkolonie voor minder bedeelden. De Maatschappij van Weldadigheid organiseerde de ontginning en ook de huisvesting van de behoeftige gezinnen wat leidde tot een strakke aanleg en regelmaat in de verkaveling. Willemsoord is gelegen langs en rondom de voormalige rijksweg Steenwijk- Heerenveen. Rond de haakse kruising is het centrum ontstaan. Het buitengebied met Ronde Blesse en De Pol betreft een agrarisch gebied met boerenbedrijven en –woningen.

 • Witte Paarden/Baars

  Witte Paarden ligt aan de voormalige rijksweg Steenwijk-Heerenveen. Centraal ligt de horecagelegenheid De Witte Paarden waarnaar de buurtschap in 1947 officieel is vernoemd. Bij Witte Paarden ligt een brug over de A32 en de spoorwegverbinding Steenwijk-Wolvega. Baars ligt aan de rand van landgoed de Eese, ten noordoosten van Witte Paarden. In Baars zijn de hoogteverschillen door de stuwwal de Eese goed zichtbaar. In dit gebied vinden we een heideontginningslandschap.

 • Zuidveen

  Zuidveen ligt ongeveer een kilometer ten zuidwesten van Steenwijk en is ontstaan door ontginning en afgraven van de venen in de buurt. Zuidveen worden gekenmerkt door een lintbebouwing met een kern die zich heeft ontwikkeld rond de T-kruising met de N333. De daarbij aanwezige parkeerplaats markeert het centrum. Het lint is behoorlijk dicht bebouwd, slechts sporadisch is er zicht op het achterliggende landschap.