Nieuwsarchief Vollenhove

 • Stadsbelang Vollenhove vergadert

  28 januari 2015

  De eerste bestuursvergadering van Stadsbelangen Vollenhove in 2015 zit er weer op. Zo was er overleg met de wijkagent over de evenementen van het afgelopen jaar en sprak men over het corso en de oudjaarsvieringen.

 • Verslag voortgangsoverleg PB Vollenhove en contactwethouder Van den Nouland

  12 november 2010, pdf, 42kB

  Verslag van het kennismakings-/voortgangsgesprek van woensdag 20 oktober 2010

 • Inloopavond ontwikkeling beweegtuin en trimbaan te Vollenhove

  09 mei 2011

  Op dinsdag 17 mei organiseert Belangenvereniging Vollenhove-Stad, in samenwerking met gemeente Steenwijkerland, Timpaan Welzijn, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en een fysiotherapeut, een inloopavond over de ontwikkeling en inrichting van een beweegtuin (bij Nieuw Clarenberg) en een trimparcours (langs de sportvelden) in Vollenhove.

 • Beweegtuin in Vollenhove

  01 juni 2011

  Het college van B&W heeft dinsdag 31 mei 2011 ingestemd met de aanleg van een beweegtuin in Vollenhove. De beweegtuin bestaat uit diverse toestellen en een beweeguur voor ouderen en wordt gekoppeld aan de aanleg van een trimparcours. De realisatie van een beweegtuin past binnen het gemeentelijk uitvoeringsprogramma ‘Samen naar een gezonde leefstijl’.

 • Opening beweegtuin & trimparcours Vollenhove

  16 september 2011

  Eind november 2010 kwam vanuit Vollenhove, via de Belangvereniging Vollenhove-Stad, een idee om een trimparcours in te richten langs de sportvelden. Ook de gemeente was haar aan het oriënteren op een soortgelijk project.

 • Opening multifunctionele terreinen in Vollenhove en Oldemarkt (foto)

  23 september 2011

  Op initiatief van Plaatselijk Belang Oldemarkt en Belangenvereniging Vollenhove-Stad zijn in beide kernen multifunctionele evenemententerreinen tot stand gebracht.
  Op deze terreinen kunnen een groot aantal plaatselijke organisaties evenementen organiseren zoals markten, feesten, sport en spel.

 • Plaatselijk Belang Vollenhove biedt stadsplan aan

  19 oktober 2011

  Het college van burgemeester en wethouders ontving tijdens hun bezoek aan Vollenhove het nieuwe Stadsplan Vollenhove. Belangenvereniging Vollenhove-Stad heeft agelopen periode hard gewerkt aan dit stadsplan waarin themagewijs een aantal onderwerpen aan de orde komen.

 • Informatieavond energiebesparing Vollenhove

  01 februari 2013

  Woont u in Vollenhove en wilt u weten hoe u uw woning energiezuiniger én comfortabeler maakt, zonder dat u dat iets extra’s kost per maand? Kom dan op donderdag 14 februari a.s. naar de informatiebijeenkomst van het Energieloket in Zalencentrum De Burght in Vollenhove.

 • Wegafsluiting Doelenstraat Vollenhove

  01 februari 2013

  Er is een tijdelijke wegafsluiting in de Doelenstraat in Vollenhove, ter hoogte van nr. 11, op dinsdag 5 februari 2013 i.v.m. sloopwerkzaamheden.

 • Informatieavond fietspad Bentpolder Vollenhove

  In de Bentpolder in Vollenhove wordt een toeristisch-recreatief fietspad gerealiseerd. Donderdag 14 maart 2013 is een informatieavond over dit fietspad in zalencentrum "De Burght" in Vollenhove.

 • Onderzoek naar muurresten voormalig kasteel Toutenburg Vollenhove

  De gemeente Steenwijkerland heeft een gespecialiseerd bureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar muurresten van voormalig kasteel Toutenburg in Vollenhove. Deze muurresten bevinden zich onder het wateroppervlakte in de gracht rondom het kasteel. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, moet het waterpeil in de gracht tijdelijk worden verlaagd. Op vrijdag 31 mei 2013 wordt, in samenwerking met het waterschap, hiermee een begin gemaakt.

 • Stadsbelangen Vollenhove blikt terug en kijkt vooruit

  De Belangen Vereniging Vollenhove Stad heeft in de vergadering van maandag 1 juli 2013 het afgelopen jaar geëvalueerd en een opzet gemaakt voor het nieuwe seizoen. In september as komen een groot aantal punten aan de orde, die om wat voor reden dan ook nog niet zijn gerealiseerd.

 • Belangen Vereniging Vollenhove Stad op stoom

  Persbericht Belangen Vereniging Vollenhove Stad
  Inmiddels is de BVVS alweer vol op stoom. Er spelen de laatste tijd veel zaken in Stad Vollenhove. Te denken valt aan de discussie rondom de Kroesewerf. De Belangen Vereniging kan en wil daarin een podium zijn, om zowel voor- als tegenstanders hun mening te laten geven. De BVVS kan uiteraard alle door de bevolking gedragen initiatieven ondersteunen, mits er draagvlak voor is. Het is aan de politiek om kennis te nemen van de meningen en hier een standpunt in te nemen.
  Wat speelt er zoal nog meer?

 • Overzichtskaart baggeren Vollenhove Zuid

  pdf, 637kB
 • Baggerwerkzaamheden in Vollenhove-Zuid

  In het uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2013 voor Vollenhove is opgenomen dat in 2013 en 2014 bagger- en beschoeiingwerkzaamheden plaatsvinden in Vollenhove. Het gaat hier om de sloten, watergangen en vijvers in Vollenhove-Zuid. Maandag 21 oktober 2013 start een aannemer met de werkzaamheden die tot medio december 2013 duren.

 • Parkeren, plein, bomen, bank?

  Vollenhove, werkatelier Voorpoort 3 15112013 kl Wat wordt het beeld van de Voorpoort in Vollenhove?

  Bewoners, ondernemers en Stadsbelangen zaten donderdagavond 14 november in de Burght aan de “tekentafel” voor een mogelijke herinrichting van de Voorpoort in Vollenhove. Samen met stedenbouwkundigen werd er gediscussieerd en vooral getekend. Lees verder...

 • Stadsbelangen Vollenhove op stoom

  Vollenhove, fietsdijk kl Persbericht van BelangenVereniging Vollenhove Stad

  Voor de Belangen Vereniging Vollenhove Stad zijn het drukke tijden. Eén van de speerpunten van de BVVS is de communicatie naar allereerst leden en vervolgens naar andere inwoners van de Stad Vollenhove. Er is veel aan de hand. Ondertussen vordert het Voorpoortplein gestadig, de nieuwe Coop zal binnenkort opengaan. Aan de volgende fase kan dan worden begonnen. Misschien niet altijd zichtbaar maar op veel fronten wordt hard gewerkt. Lees verder....

 • Initiatievenmarkten in Vollenhove en Blokzijl

  We zijn op zoek naar initiatieven, ideeën en suggesties van bewoners van Blokzijl en Vollenhove voor de stadsranden van beide kernen. Het is namelijk belangrijk dat wensen van de bewoners een plaats krijgen in de visie die we voor de stadsranden van Vollenhove en Blokzijl gaan maken. In deze visie wordt beschreven op welke manier de ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit van de stadsranden verhoogd kan worden. U kunt uw initiatief, idee en suggestie kwijt op de initiatievenmarkt in Blokzijl op 20 januari vanaf 18.00 uur in de Vierhoek en in Vollenhove op 5 februari vanaf 19.00 uur in Nieuw Clarenberg. Lees verder…

 • Stadsbelang Vollenhove is het nieuwe jaar met een volle agenda begonnen.

  Persbericht Stadsbelangen Vollenhove

  De vergadering van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad had maandagavond 13 januari 2014 weer een overvolle agenda. Allereerst werden er een aantal dringende zaken doorgenomen met de contactfunctionaris van de gemeente, Kor van der Velde. Daar kwamen de langverwachte extra banken aan de haven aan de orde. De BVVS hoopt dat nog voor de zomer deze lang gekoesterde wens in vervulling kan gaan. Lees verder…

 • Goed bezochte initiatievenmarkt in Vollenhove

  Vollenhove, initiatievenmarkt 5 febr 2014 kl Woensdagavond 5 februari 2014 vond in Vollenhove de laatste van de twee initiatievenmarkten plaats voor een visie op de stadsranden van Blokzijl en Vollenhove. Beide avonden werden goed bezocht. In Vollenhove was het zelfs even dringen voor de stands van leefbaarheid, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en een hele grote stand van de inbreng van de basisschoolleerlingen. Lees verder…

 • Kerkplein, verkeersplan en de visie op de stadsranden. Enkele speerpunten van Stadsbelangen Vollenhove

  Persbericht Stadsbelangen Vollenhove

  Voorafgaand aan de maandelijkse vergadering van 5 februari heeft het bestuur van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad de initiatievenmarkt Stadsranden in Nieuw Clarenberg bezocht. Daarna werd in de vergadering overlegd met het CHC en de stichting park Oldruitenborgh. Lees verder…

 • Verbeteren doorvaart Moespotvaart

  Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het advies van de commissie bezwaarschriften. Door enkele omwonenden was tegen de verleende vergunning voor de verbetering van de doorvaart van de Moespotvaart bezwaar aangetekend. De commissie bezwaarschriften is tot de conclusie gekomen dat er geen juridische gronden zijn om de vergunning te weigeren. Eerder deze week stelde de gemeenteraad van Steenwijkerland € 40.000,- beschikbaar om saneringswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Lees verder...

 • Belangen Vereniging Vollenhove Stad bereidt zich voor op de jaarvergadering.

  Persbericht Stadsbelangen Vollenhove

  In de vergadering van woensdag 5 maart is de ledenvergadering van 2 april 2014 voorbereid. Op die vergadering zullen naast de vaste agendapunten een aantal interessante presentaties plaatsvinden. Lees verder…

 • Belangen Vereniging Vollenhove Stad vernieuwt

  Persbericht Belangen Vereniging Vollenhove Stad

  Op de jaarlijkse ledenvergadering van de BVVS op woensdag 2 april in de Burght in Vollenhove zijn naast de reguliere agendapunten ook een aantal interessante presentaties. Lees verder...

 • Ledenvergadering Stadsbelangen Vollenhove goed bezocht.

  Vollenhove, jaarvergadering 2014 kl Persbericht Stadsbelangen Vollenhove.
  Na één van de best bezochte ledenvergaderingen in de geschiedenis van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad heeft het bestuur de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling achter de rug. Er kan worden teruggekeken op een avond vol informatie, die bij de aanwezige leden de nodige vragen opwierp die direct door de aanwezige instanties konden worden beantwoord. Lees verder…

 • Stadsbelangen Vollenhove vergadert over oa zorg, verkeer en kunst

  De Belangen Vereniging Vollenhove Stad hield op 7 mei 2014 de maandelijkse bestuursvergadering. Er werd geruime tijd uitgetrokken om met vertegenwoordigers van de zorggroep Oude en Nieuwe Land en Nieuw Clarenberg van gedachten te wisselen over de toekomst van de zorg in Vollenhove. Lees verder…

 • Meet & greet in Vollenhove

  pdf, 2MB

  Op zoek naar een mooie woning of een aantrekkelijke kavel in Noordwal Vollenhove? Benieuwd naar de nieuwe plannen voor fase 3 en 4? Kom dan op woensdag 11 juni 2014 een kijkje nemen bij de Meet & Greet!

 • Laatste vergadering voor Stadsbelangen Vollenhove voor de zomer

  Persbericht Belangen Vereniging Vollenhove Stad

  De laatste bestuursvergadering voor de zomer 2014 van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad heeft woensdag jongstleden plaatsgehad. Een druk jaar van overleg met diverse instanties is voorbij. Lees verder...

 • Aanzien Vollenhove gaat veranderen

  14 november 2014

  rotonde kl Persbericht Belangen Vereniging Vollenhove Stad

  In de maandelijkse bestuursvergadering van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad van woensdag 12 november 2014 werd de voortgang besproken van het initiatief van de BVVS om de rotonde bij de entree van Vollenhove (Flevoweg). Lees verder...

 • Nieuwe bestuursleden voor Stadsbelangen Vollenhove

  17 februari 2015

  Persbericht van Stadsbelangen Vollenhove.

  De BVVS heeft in de bestuursvergadering van februari een groot aantal zaken behandeld. Allereerst is de ledenvergadering van 2 maart voorbereid. Er zullen een drietal nieuwe bestuursleden aantreden. Lees verder...

 • Eerste vergadering van Stadsbelangen in nieuwe samenstelling

  09 maart 2015

  Persbericht van Stadsbelangen Vollenhove

  Eén dag na de jaarlijkse ledenvergadering van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad heeft het bestuur in de nieuwe samenstelling vergaderd over de lopende zaken.

 • Vollenhove - Stadsbelangen over onder andere zorg en welzijn

  01 mei 2015

  De bestuursvergadering van Stadsbelangen Vollenhove van april 2015 stond onder andere in het teken van de kennismaking met de nieuwe leidinggevende van Nieuw Clarenberg, mevrouw Zandbergen. In een gesprek zijn de mogelijkheden en verwachtingen voor de toekomst uitgesproken ten aanzien van het ouderenbeleid. In de nieuwe structuur van Plaatselijke Belangen zullen in de toekomst werkvelden ontstaan. Zorg en Welzijn is één van die werkvelden, waarin bestuursleden van de BVVS samen met anderen sturend kunnen zijn in het te voeren beleid.

 • Vollenhove - Vergadering Stadsbelangen over oa Luilakken

  01 mei 2015

  Persbericht Stadsbelangen Vollenhove

  De vijfde bestuursvergadering dit jaar van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad stond voor een deel in het teken van de overlast die inwoners hebben ervaren met betrekking tot het luilakken.

 • Belangenvereniging Vollenhove Stad over strand, AED en actieve vrijwilligers

  17 juni 2015

  De bestuursvergadering van de maand juni stond allereerst in het teken van de plannen die worden gemaakt voor het realiseren van recreatieve voorzieningen aan het Vollenhover Kanaal. Het is een particulier initiatief waarvan de BVVS door de ondernemer en de gemeente in kennis is gesteld.

 • Stadsbelangen Vollenhove maakt zich zorgen over Old Ruitenborgh en Marxveld

  06 juli 2015

  MARXVELD kl In de laatste vergadering voor de zomervakantie op 1 juli zijn een aantal lopende zaken aan de orde geweest.