Contactwethouders

Het gemeentebestuur bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders. Elke wethouder is tevens een contactwethouder. 

De functie van contactwethouder is een belangrijk onderdeel van het kernen- en wijkenbeleid. Hierdoor wordt de democratie bevorderd. Met het benoemen van de contactwethouders zijn er meer mogelijkheden ontstaan om de bevolking te informeren en mee te laten denken over beleid.

De contactwethouder houdt daardoor de vakwethouder scherp in het tijdig informeren van de burgers. Dit vergt een flexibele wijze van werken en goede onderlinge afstemming binnen het college van burgemeester en wethouders. 

Relaties onderhouden

De kern van het gedachtegoed achter het kernen- en wijkenbeleid is een duidelijke en goede communicatiestructuur. Daarvoor moet de contactwethouder relaties onderhouden. Niet alleen binnen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie maar juist ook met de Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen.

Eerste aanspreekpunt

De contactwethouder is samen met de gebiedscoördinator het eerste aanspreekpunt voor de kernen en wijken inzake de ontwikkeling van de leefbaarheid en voor de besteding van het kernengeld. De ideeën die leven binnen de kernen en wijken worden eerst met de contactwethouder besproken om in te schatten of er politiek draagvlak is voor de haalbaarheid. Vervolgens kan onderzocht worden of het project ook haalbaar is.

Daarom zal de contactwethouder de kernen en wijken stimuleren na te denken over de toekomst van hun eigen omgeving. Dit gebeurt door jaarlijks een bezoek te brengen aan de kernen en wijken. Hierdoor kent de contactwethouder de wensen van de Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen. Door dit inzicht is het mogelijk een meer afgewogen beslissing te nemen over de prioriteiten die het college van B&W moet stellen bij de opstelling en uitvoering van beleid.

Een andere functie van de contactwethouder is het bespreken van aspecten die niet goed lopen via de functionele wethouder. Als problemen in de werkzaamheden niet door de functionele afdeling of met de portefeuillehouder opgelost kunnen worden komt de contactwethouder in beeld. Knelpunten kunnen door een nieuwe insteek weer vlot getrokken worden door afstemming van zienswijzen.

Elke stad, dorp of wijk heeft een eigen contactwethouder en gebiedscoördinator. Bekijk wie aanspreekpunt is voor welk(e) stad, dorp of wijk.

Overleg tussen contactwethouder en gebiedscoördinator

Regelmatig is er overleg tussen contactwethouder en gebiedscoördinator:

  • elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen;

  • knelpunten in werkzaamheden en toezeggingen oplossen;

  • overleg en beoordeling van projectaanvragen.

  • Jaarlijks bezoekt de contactwethouder samen met de coördinator kernen en wijken de Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen. Tijdens dit bezoek worden de toekomstvisies van de kernen en wijken besproken. Ook kunnen de knelpunten aan de orde worden gesteld.