Gebiedscoördinatoren

De gebiedscoördinatoren staan tussen het gemeentebestuur en de plaatselijke belangen en wijkorganisaties. Zij kennen de wensen van beide partijen en zorgen voor de afstemming van ontwikkelingen. Er is veel persoonlijk contact. Hierdoor wordt het ontwikkelen van projecten in het kader van kernen- en wijkenbeleid gestimuleerd.

Door informatie en afstemming van wensen en behoeften van de burgers leveren de vakambtenaren maatwerk waardoor eenheid in beleid ontstaat. Implementatie van het kernen- en wijkenbeleid in de gehele gemeentelijke organisatie, dus zowel bestuurlijk als ambtelijk, is daarom van cruciaal belang.

De gebiedscoördinatoren en contactwethouders fungeren vaak als een tandem richting de Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen.

Concrete werkzaamheden van de coördinatoren

  • Initiëren, coördineren, versterken en bewaken van de communicatie/samenwerking tussen Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen, inwoners en gemeente;

  • Volgen van de ontwikkelingen in de kernen en wijken die van belang zijn voor de gemeente en omgekeerd;

  • Onderhouden van de contacten tussen verschillende maatschappelijke instanties;

  • Adviseren en ondersteunen van de Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen, gemeentelijke afdelingen en contactwethouders;

  • Doorontwikkelen van het kernen en wijkenbeleid.