Kernen- en wijkenbeleid

De gemeente Steenwijkerland vindt een goede relatie met u belangrijk. We willen graag weten wat er bij onze inwoners leeft en hoe u over bepaalde zaken denkt. Het kernen- en wijkenbeleid geeft de Plaatselijke Belangen en Wijkorganisaties (PBW’s), en dus ook de inwoners, de mogelijkheid om zelf te werken aan de leefbaarheid in de wijk of kern.

Ideeën, initiatieven en beleidsvoorstellen worden aan de PBW’s toegelicht, voorgesteld en/of besproken.

Gebiedscoördinatoren

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn 3 gebiedscoördinatoren aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de PBW’s in onze gemeente. Ze signaleren ontwikkelingen in hun gebied die van belang zijn voor de gemeente en adviseren hierover. De gebiedscoördinator is de verbindende schakel tussen de gemeentelijke organisatie en inwoners (-orgaisatie) als het gaat om de samenwerking en buurtinitiatieven. Hij vervult hierin een coördinerende rol.

Contactwethouders

Elke kern of wijk kent een eigen contactwethouder. Zij zijn het bestuurlijke aanspreekpunt voor de PBW’s. Er is regelmatig overleg tussen de gebiedscoördinatoren en de contactwethouders.

Kernengeld en organisatiegeld

Voor de PBW’s stelt de gemeente geld beschikbaar. Dit is het zogenaamde het kernengeld. Dit geld kan worden gebruikt voor projecten in de kern of wijk. Dit bedrag is mede afhankelijk van het aantal inwoners in de kern of wijk. Daarnaast kunnen de PBW’s een beroep doen op diverse fondsen.