Burgerinitiatief

Op de onderwerpen die de gemeenteraad in zijn vergaderingen bespreekt kunt u als inwoner invloed uitoefenen door een zogenaamd 'burgerinitiatiefvoorstel' voor te leggen aan de gemeenteraad.

De spelregels voor een burgerinitiatiefvoorstel heeft de raad neergelegd in de Regeling Burgerinitiatief gemeente Steenwijkerland. U wordt aangeraden de regeling goed te lezen voordat u uw aanvraag indient.

In deze regeling is o.a. opgenomen dat het burgerinitiatiefvoorstel door tenminste 150 andere initiatiefgerechtigden moet worden ondersteund en het een onderwerp is waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegd is.

Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de gemeenteraadsvergadering moet schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester.

Dit verzoek moet dan in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:
a. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;
b. een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;
c. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van
    de verzoeker en zijn plaatsvervanger, en
d. een lijst met de voornamen en achternamen, adressen, geboortedata en  
    handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van format dat is opgenomen in de bijlage van de regeling.

Heeft u vragen over de Regeling Burgerinitiatief? Dan kunt u contact opnemen met de griffie.