Rioolheffing

Via de rioolheffing wordt de uitvoering van alle gemeentelijke watertaken betaald. Hoewel de naam 'rioolheffing' anders doet vermoeden, hebben deze taken niet alleen betrekking op het gemeentelijk riool. Naast de zorg voor afvalwater heeft de gemeente ook een zorgplicht voor hemel- en grondwater in het openbare gebied. De gemeente onderhoudt jaarlijks bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen en heeft drainage in beheer en onderhoud.

De maatregelen die de gemeente neemt met betrekking tot hemel- en grondwater in het openbare gebied dienen een algemeen belang. Daarom betalen ook eigenaren en gebruikers van niet op het gemeentelijk riool aangesloten percelen hieraan mee. Dit gebeurt via basistarieven (voor eigendom en gebruik). Voor percelen die wel aangesloten zijn op het riool worden de basistarieven verhoogd met afvalwatertarieven.

Overigens wordt de eigenarenheffing niet altijd aan de eigenaar opgelegd. Ook degene met bijvoorbeeld een recht van erfpacht, opstal, gebruik en bewoning, of een ander zakelijk recht kan belastingplichtig zijn. Een eigenaar die tevens gebruiker is, wordt voor beide rioolheffingen aangeslagen.

Voor 1 perceel (en bij 1 aansluiting) kan de rioolheffing meerdere keren in rekening worden gebracht, als er meerdere zelfstandige gedeelten zijn die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

Kosten

De basistarieven voor woningen zijn vaste bedragen per perceel: € 37,27 voor eigendom en € 30,31 voor gebruik. De basistarieven voor niet-woningen zijn (maximaal) hetzelfde. Voor niet-woningen met een (woz-)waarde beneden € 50.000,- gelden echter lagere basistarieven: respectievelijk 0,075% (eigendom) en 0,061% (gebruik) van de waarde van het perceel. Garageboxen en chalets/stacaravans worden voor de gemeentelijke belastingheffing als woningen beschouwd, zodat voor dergelijke percelen de woningtarieven gelden. Tegenover de rioolheffing hoeft geen individuele tegenprestatie te staan. Van individueel profijt hoeft dus geen sprake te zijn. De basistarieven betaalt u niet voor taken of werkzaamheden die de gemeente ten aanzien van uw eigen perceel uitvoert, maar voor de collectieve maatregelen (met een algemeen belang) met betrekking tot hemel- en grondwater.

De kosten van taken met betrekking tot afvalwater worden alleen verhaald op eigenaren en gebruikers van percelen die voor wat betreft het afvalwater beschikken over een aansluiting op de gemeentelijke riolering. Voor deze percelen worden de basistarieven verhoogd met ‘afvalwatertarieven’. De eigenaar van een op de gemeentelijke riolering aangesloten woning krijgt een aanslag rioolheffing eigendom van € 142,74 (€ 37,27 basis + € 105,47 voor afvalwater). De gebruiker van deze woning wordt aangeslagen voor € 109,71 (€ 30,31 basis + € 79,40 voor afvalwater).

Aanslag rioolheffing

Voor de rioolheffing eigendom is de situatie op 1 januari van elk jaar bepalend. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari eigenaar is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Een verkoop na 1 januari heeft hier geen invloed op. Wel is het bij verkoop gebruikelijk dat de notaris een deel van de rioolheffing eigendom verrekent met de nieuwe eigenaar. Dit is echter iets tussen verkoper en koper. De gemeente staat hier buiten.

De rioolheffing gebruik bent u verschuldigd vanaf het moment dat u het perceel in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen rioolheffing gebruik meer te betalen.

Hoogte van de aanslag

De basistarieven voor eigendom en gebruik zijn vaste bedragen per perceel. Alleen voor niet woningen met een (woz-)waarde beneden € 50.000,- zijn de basistarieven afhankelijk van de waarde van het desbetreffende perceel. Het eigenarendeel van de afvalwaterheffing is een vast bedrag. Voor woningen en boerderijen is ook het gebruikersdeel van de afvalwaterheffing een vast bedrag. Voor overige percelen (bijvoorbeeld bedrijven) is het gebruikersdeel van de afvalwaterheffing afhankelijk van het waterverbruik. Bij een waterverbruik van 500 m3 of minder geldt een vast bedrag. Als het waterverbruik meer dan 500 m3 bedraagt, wordt voor dit zogenaamde meerverbruik een afzonderlijke aanslag opgelegd. Dit gebeurt na afloop van het jaar op basis van gegevens van Vitens.

Tarieven 2017

Woningen

 • Eigendom basis € 37,27
 • Gebruik basis € 30,31
 • Eigendom afvalwater € 105,47
 • Gebruik afvalwater € 79,40

Niet-woningen

 • Eigendom basis 0,075% van de (WOZ-)waarde, tot maximaal € 37,27
 • Gebruik basis 0,061% van de (WOZ-)waarde, tot maximaal € 30,31
 • Eigendom afvalwater € 105,47
 • Gebruik afvalwater, bij een waterverbruik van:
 1. 500 m3 of minder € 79,40
 2. meer dan 500 m3 tot en met 2.500 m3 € 79,40
  vermeerderd met € 0,71 per m3 vanaf 500 m3
 3. meer dan 2.500 m3 tot en met 20.000 m3 € 1.499,40
  vermeerderd met € 1,45 per m3 vanaf 2.500 m3
 4. meer dan 20.000 m3 € 26.874,40
  vermeerderd met € 0,71 per m3 vanaf 20.000 m3
Om u nog beter van dienst te zijn, werken wij alleen op afspraak. U bepaalt zelf wanneer u geholpen wilt worden.
 
 
Afspraak maken

Vragen

Voor meer informatie over de rioolheffing kunt u contact opnemen met de gemeente.