Binnenplanse omgevingsplanactiviteit - OPA

Een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA) is een activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat daarvoor een vergunning nodig is. De gemeente regelt in het omgevingsplan voor welke omgevingsplanactiviteiten een omgevingsvergunning nodig is. In het omgevingsplan worden de beoordelingsregels over het verlenen van de omgevingsvergunning opgenomen.

Er zijn ook buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA). Dat is het geval als een activiteit in strijd is met het omgevingsplan. Hierover leest u meer op de pagina Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Beoordelen OPA (Omgevingsplanactiviteit)

In het Omgevingsplan staan de aanvraagvereisten en de beoordelingsregels voor de aanvraag om de omgevingsvergunning voor de binnenplanse omgevingsplanactiviteit. Meer informatie over de beoordelingsregels van de aanvraag omgevingsvergunning vindt u op de pagina Vergunningplicht omgevingsplanactiviteit van het IPLO.

Vergunningplicht omgevingsplanactiviteit

Voor een binnenplanse omgevingsactiviteit is een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket.

Procedure

De beslistermijn voor de reguliere procedure is maximaal 8 weken met een mogelijkheid van verlenging met 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk.

Vergunningvrije gevallen

Soms is voor een omgevingsplanactiviteit geen vergunning nodig. Dit is bij een aantal activiteiten die bestaan uit het bouwen. Voorbeeld: voor een dakkapel in het achterdakvlak die aan de voorwaarden in artikel 2.29 Bbl voldoet, kan de gemeente niet regelen dat vooraf een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig is.

Meer informatie hierover vindt u via de pagina Vergunningplicht omgevingsplanactiviteit van het IPLO.

Uw idee verkennen 

Het is verstandig om uw plannen voor een OPA te overleggen met het bevoegd gezag, voordat u een vergunningaanvraag doet. Er kan dan overlegd worden of de plannen mogelijk zijn en welke onderzoeken er moeten worden uitgevoerd. Dit heet 'Uw idee verkennen'. De Omgevingswet en de Awb hebben beide geen procedurebepalingen voor de verkenning van uw idee, zodat dit vormvrij kan blijven. Uw idee verkennen is gratis en hieraan zijn geen leges verbonden.