Vraag en antwoord

Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen en antwoorden over overlijden, in gemeente Steenwijkerland.

Kan ik op iedere begraafplaats worden begraven?

Ja, in principe kun je overal begraven worden. Voor de begraafplaats in Giethoorn geldt dat je binding met het dorp moet hebben.

Wat is grafrecht?

Het grafrecht betreft het recht om te mogen begraven in een bepaald graf. Dit recht geldt voor een periode van 10, 20, 30 of 40 jaar vanaf de uitgifte van een 1-diep graf. Voor een 2-diep graf geldt een minimale termijn van 15 jaar. Na afloop van deze termijn kan het grafrecht verlengd worden met 5, 10, 15 of 20 jaar. De tarieven die de gemeente hanteert zijn te vinden op de gemeentelijke website. Deze worden jaarlijks vastgesteld.

Wat is begraafrecht?

Het begraafrecht betreft de kosten voor het openen en sluiten van een graf. Zeg maar het grafdelven. De tarieven die de gemeente hanteert zijn te vinden op de gemeentelijke website. Deze worden jaarlijks vastgesteld.

Wat is de graftermijn?

De graftermijn is de termijn waarop een graf is uitgegeven. Vroeger werden graven vaak voor onbepaalde tijd uitgegeven. Nu is dit variabel van minimaal 10 tot maximaal 40 jaar voor een graf. Voor een nis of urnengraf is deze termijn variabel van minimaal 5 tot maximaal 40 jaar.

Kan iemand worden opgegraven en elders worden herbegraven of gecremeerd?

Ja. Wanneer de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en er geen (technische) bezwaren zijn, wordt een zogenaamd verlof tot opgraven door de burgemeester afgegeven. Dit verlof is altijd noodzakelijk, ook al vindt de opgraving op een niet gemeentelijke begraafplaats plaats.

Welke plichten heeft de rechthebbende van een graf?

De rechthebbende bepaalt wat er met een graf gebeurt of het nu om verlenging, ruiming, of plaatsing monument gaat. De rechthebbende is contactpersoon voor de gemeente en draagt zorg voor het onderhoud van het graf. Ook zorgt hij/zij voor een tijdige overschrijving van de rechten volgens de beheerverordening.

Kan een graf zomaar geruimd worden?

Nee. Een graf waarop een grafrecht rust (een particulier graf), kan niet zomaar worden geruimd. Dit kan pas als de rechthebbende afstand heeft gedaan van het graf of zelf verzoekt om ruiming. Overigens kan de gemeente de grafrechten vervallen verklaren als de rechthebbende niet volgens de beheerverordening heeft gehandeld.

Kan ik overal verstrooid worden?

Voor iedere verstrooiing geldt dat je toestemming moet hebben van de grondeigenaar. Op begraafplaats Thijhof in Steenwijkerwold en begraafplaats De Nieuwe Landen in Steenwijk zijn strooivelden aangelegd. In overleg met de beheerder kan ook op andere gemeentelijke begraafplaatsen worden verstrooid.

Wat is een columbarium?

Dit is een afgesloten en verwarmd gebouwtje waarin ruimte is voor de plaatsing van urnen. Rechthebbenden van deze nissen hebben een sleutel. Het columbarium staat op de begraafplaats de Meppelerweg in Steenwijk. De tarieven die de gemeente hanteert zijn te vinden op de gemeentelijke website. Deze worden jaarlijks vastgesteld.

Is er binnen Steenwijkerland een natuurbegraafplaats?

Nee.

Welke begraafplaatsen zijn van de gemeente?
Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats?

De gemeente onderhoudt alleen de gemeentelijke begraafplaatsen. De bijzondere begraafplaatsen vallen hier niet onder. Het gaat dan om de paden, de begrenzing, het groen en dergelijke. Het onderhoud van de graven, ligt in handen van de rechthebbende van een graf, tenzij (in het verleden) een onderhoudsrecht is afgesloten. In deze gevallen onderhoudt de gemeente ook de graven. Zie ook vraag 19 over onderhoudsrecht.

Moet ik een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een monument?

Ja, de gemeente stelt eisen aan grafbedekking. Deze zijn te vinden in de beheerverordening. Om te checken of aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet een vergunning worden aangevraagd. Deze bestaat uit een tekening met maatvoering en materiaalgebruik en kunt u zenden naar Vrouwkje Bouman van de afdeling Openbare Ruimte. De beheersverordening begraafplaatsen kunt u vinden op de gemeentelijke website.

Onderhoudsrecht: wat valt hier precies onder?

Schoonhouden van het monument (ook wassen van kiezels), belettering, stellen monument bij verzakking. Geen reparatie; dit is voor de rechthebbende.

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf?

De rechthebbende is verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf, tenzij (in het verleden) een onderhoudsrecht is afgesloten. In deze gevallen onderhoudt de gemeente ook de graven. Zie ook vraag 19 over onderhoudsrecht.

Wat kost een begrafenis of een crematie?

Kosten begrafenis

De kosten van een begrafenis hangen van verschillende zaken af. Je hebt kosten voor de ‘aankoop’ van het graf, voor het openen en sluiten van het graf, een eventueel monument, maar natuurlijk ook voor de uitvaart zelf (dit is vaak in handen van de uitvaartondernemer). De tarieven die de gemeente hanteert zijn te vinden op de gemeentelijke website. Deze worden jaarlijks vastgesteld.

Kosten crematie

Een crematie wordt gewoonlijk geregeld door een uitvaartondernemer. De gemeente is bij de uitvaart zelf niet betrokken. Wel biedt de gemeente de mogelijkheid om as te verstrooien, een urn bij te zetten in een nis of graf of in het columbarium. De tarieven die de gemeente hanteert zijn te vinden op de gemeentelijke website. Deze worden jaarlijks vastgesteld.