Vaar- en verhuurbeleid

Toegenomen drukte van verhuur- en rondvaartboten op sommige momenten in de Dorpsgracht in Giethoorn vraagt om nieuw vaar- en verhuurbeleid. Daarnaast was de oude vaarverordening niet meer actueel en in strijd met Europese regelgeving. In de werkgroep Varen is intensief gesproken over het vaar- en verhuurbeleid. Verschillende belangen, behoeften en wensen maakten dat in 2019 de regie is teruggelegd bij de gemeente. De gemeente heeft daarom een concept vaar- en verhuurbeleid opgesteld. Het concept is tijdens meerdere informatieavonden gepresenteerd. Op basis van alle ontvangen inbreng is in december 2020 het nieuwe vaar- en verhuurbeleid ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. De gemeenteraad heeft met het nieuwe beleid ingestemd. Vanaf 2021 geldt het vaar- en verhuurbeleid voor de hele gemeente.

U kunt online een vaarvergunning aanvragen. Meer informatie over varen in Steenwijkerland.

Evaluatie vaar- en verhuurbeleidBoot gracht Giethoorn

Op 15 december 2020 stelde de gemeenteraad het nieuwe vaar- en verhuurbeleid vast. We spraken af om na het eerste vaarseizoen terug te kijken op de uitvoering. Dit noemen we de evaluatie. De evaluatie bestaat uit vragenlijsten en gesprekken met inwoners en ondernemers. Inmiddels is het vaar- en verhuurbeleid geevalueerd en zijn de resultaten aangeboden in een rapport (pdf, 2,41 MB) aan het college. 

Aanscherpingen van het beleid

Voordat het vaar- en verhuurbeleid is vastgesteld door de gemeenteraad, hebben we meerdere informatieavonden georganiseerd. Daarnaast zijn we met de werkgroep Varen, ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt in gesprek gegaan. Hier is het beleid toegelicht en kon gereageerd worden. De gemeente is met de gestelde vragen en reacties aan de slag gegaan en heeft het beleid op de volgende punten aangescherpt:

 • De breedtebeperking geldt niet voor inwoners. De breedtebeperking geldt alleen tussen 11.00 en 17.00 uur op officiële feestdagen en in de maanden juli en augustus. Inwoners moeten hier wel ontheffing voor aanvragen;
 • Boten van B&B’s en vakantieparken mogen alleen verhuurd worden aan eigen gasten;
 • De definitie van verhuurboot is aangevuld met 'ten behoeve van dagrecreatie'. De kajuitboten of motorboten bestemd voor de toervaart vallen hiermee niet onder de vaarverordening;
 • De definitie van de bootbreedte is opgenomen in beide verordeningen en het verkeersbesluit;
 • De breedtebeperking geldt niet bij paal 3, het kruispunt Dorpsgracht – Cornelisgracht. Inwoners kunnen zo rechtstreeks van de Hylkemaweg naar de Bovenwijde varen;
 • Om de drukte en de effecten van het beleid te monitoren organiseren we een bestuurlijk- en operationeel overleg met ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt. Het bestuurlijk overleg is halfjaarlijks en het operationeel overleg vindt plaats als daar een aanleiding voor is.

Het nieuwe beleid houdt op hoofdlijnen het volgende in:

 • De maximale afmetingen van rondvaart- en verhuurboten vervallen;
 • Het maximaal aantal verhuur- en rondvaartboten vervalt;
 • Alle verhuur- en rondvaartboten moeten op termijn elektrisch aangedreven worden;
 • De bezoeker draagt bij doordat verhuur- en rondvaartboten gaan betalen voor het varen in de Dorpsgracht in Giethoorn. Afhankelijk van de grootte van de boot geldt een ander tarief;
  • laag tarief voor houten punters: 50 euro
  • basis tarief voor smalle verhuurboten en rondvaartboten: 500 euro
  • hoog tarief voor brede boten: 1500 euro
 • Boten die door vakantieparken en B&B’s aan klanten worden uitgeleend vallen ook onder de verhuurboten. Zij mogen hun boten alleen verhuren aan eigen gasten;
 • Voor de Dorpsgracht in Giethoorn geldt een maximale breedte voor verhuurboten;
 • Verhuur- en rondvaartboten mogen geen nieuwe ligplaats in de Dorpsgracht, Jan Hozengracht, Jan Bolsvaart, Smitsvaart en de Cornelisgracht in Giethoorn innemen.
 • Na het vaarseizoen wordt met de gebiedspartners het nieuwe vaar- en verhuurbeleid geëvalueerd.

Het beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Behouden en versterken unieke karakter van Giethoorn;
 • Reguleren vaardrukte in de Dorpsgracht in Giethoorn;
 • Proactief inspelen op verwachte groei van het aantal bezoekers;
 • Heldere regels;
 • Uitbreiden handhaving en gastheerschap door middel van crowd control;
 • Bezoeker draagt bij.
   

Documenten vaar- en verhuurbeleid