Gebiedsontwikkeling Ossenzijl

De Weerribben-Wieden is als één van de vijf beoogde Nationale Landschapsparken in Nederland een uniek natuurgebied met grote uitdagingen ten aanzien van klimaat, stikstof, natuur en water. Op de noordelijke rand van de Weerribben ligt Ossenzijl. In een gebiedsgerichte aanpak werken we aan een duurzame balans tussen economie, natuur & landschap en leefbaarheid.

De komende jaren worden hier miljoenen geïnvesteerd in gebiedsontwikkeling om het gebied aantrekkelijk te houden voor onze inwoners, maar ook voor de toeristen die de regio bezoeken. De gebiedsontwikkeling is een proces (van initiatief, voorbereiding, uitvoering en gebruiken) en bestaat uit:

  • de aanleg van de randweg;
  • de aanleg van een ecologische verbindingszone;
  • de bouw van een nieuw bezoekerscentrum
  • woningbouw

De verschillende projecten hebben ook verschillende eigenaren. De randweg en de woningbouw zijn projecten van gemeente Steenwijkerland, de ecologische verbindingszone is een project van provincie Overijssel en de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum is van Staatsbosbeheer.

Wat is de status van de aanleg van de randweg bij Ossenzijl?

Het college van B&W heeft € 5 miljoen gereserveerd voor de randweg bij Ossenzijl. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten via de meerjarenbegroting.

Is dat genoeg om een randweg aan te leggen?

Dat niet, daarom voeren we een lobby bij andere partijen, zoals de provincie Overijssel, het Rijk en eventueel Europa (Brussel) om extra geld beschikbaar stellen.

Is het nu zeker dat de randweg er komt?

De kans is heel groot, omdat er nu ook fysiek ruimte is gecreëerd.

Wat is er voor nodig om die andere partijen medefinancier van de randweg te laten worden?

Andere partijen moeten het voordeel zien bij het oplossen van het verkeersleefbaarheidsprobleem.

Hoe lang kan het nog duren voordat de randweg werkelijk opengaat?

Gezien het ontbreken van de benodigde financiën en de landelijke stikstofproblematiek is het op dit moment moeilijk te zeggen. Met de kennis van nu verwachten we rond 2030 de weg in gebruik te kunnen nemen.

Is al bekend waar de randweg precies komt te liggen?

Ja, plaatselijk belang Ossenzijl heeft haar voorkeurstracé aangegeven. Dit is het tracé waar we nu voor lobbyen. Op de afbeelding is dat aangegeven met de rode lijn. 

Randweg Ossenzijl

Waarom is de randweg zo belangrijk voor Ossenzijl?

Ossenzijl is een dorp met ongeveer 600 inwoners, meerdere vakantieparken en een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer dat nu ongeveer 80.000 bezoekers per jaar trekt. Het dorp ligt op een kruising van een belangrijke waterweg en een smalle verbindingsweg. De Ossenzijlersloot waaraan het dorp gelegen is, verbindt de IJsseldelta via de Linde met de Friese Meren. Deze vaarweg wordt vooral gebruikt door plezierjachten. Op een mooie zomerse dag gaat de brug in de Hoofdstraat tot wel 100 keer per dag open. Hierdoor is de Hoofdstraat dan 30 tot 40 minuten per uur gestremd. Dit heeft automatisch tot gevolg dat brede voertuigen de smalle Hoofdstraat (5,50 m tussen de gevels) passeren. Als het verkeer niet door, maar langs het dorp wordt geleid, dan kan de Hoofdstraat als wandelpromenade ingericht worden, wat een impuls betekent voor de (be)leefbaarheid van Ossenzijl.

Zijn er tijdelijke maatregelen te verwachten die de verkeerssituatie in het dorp kunnen verbeteren gedurende de zomer?

Voor de reconstructie van 2009 is ook gezicht naar andere oplossingen, maar in het profiel van de Hoofdstraat is niet iets te veranderen aan de doorstroom. Daarom is een nieuwe ontsluitingsweg de enige optie.

De provincie gaat in opdracht van het rijk een ecologische verbindingszone aanleggen bij Ossenzijl. Wat heeft deze verbindingszone met de randweg te maken?

De randweg doorkruist de door de provincie nieuw aan te leggen Ecologische Verbindingszone. Als de provincie geen rekening houdt met de aanleg van de randweg bij het intekenen van deze Ecologische Verbindingszone, dan wordt het heel lastig om later de randweg alsnog aan te leggen.

Het college van B&W van Steenwijkerland heeft de provincie Overijssel daarom verzocht om bij de aanleg van de Ecologische Verbindingszone rekening te houden met de aanleg van de randweg.

Door de aanleg van een ecologische verbindingszone ontstaat  één groot laagveenmoeras in Noord-Overijssel en Zuid-Friesland. Waarom is die zone zo belangrijk?

De komende jaren werkt de provincie Overijssel aan een natuurverbinding tussen natuurgebieden De Weerribben en de Rottige Meenthe. De provincie heeft een wettelijke taak om natuur te herstellen en te versterken. Deze verbinding tussen natuurgebieden moet ervoor zorgen dat met name moerasbroedvogels en soorten als de grote vuurvlinder en porseleinhoen een groter leefgebied krijgen. Hier profiteert ook de otter van.

Waar wordt de natuurverbinding aangelegd?

De natuurverbinding ligt straks grofweg tussen de Linde, de Ossenzijlersloot en De Weerribben. Deze kruist de Ossenzijlerweg. De geschatte grootte van de verbinding is tussen de 85 en 100 hectare, waarbij de landbouwgrond wordt omgezet in nieuwe natuur. Er komt meer open water in het gebied. De provincie creëert omstandigheden zodat rietland en moeras ontstaat. 

In maart 2024 heeft de provincie een nieuwsbrief uitgegeven. 

Hoe zit het met de bouw van een nieuw bezoekerscentrum?

De verwachting van Staatsbosbeheer is dat er binnen twee jaar een nieuw bezoekerscentrum is gebouwd. Nieuwbouw is noodzakelijk in verband met de slechte bouwkundige staat van het huidige bezoekerscentrum.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwbouw op een andere plek dan het huidige buitencentrum zou komen. Inmiddels is besloten dat het nieuwe pand op de plek van het huidige gebouw komt.

Is al bekend hoe het nieuwe pand eruit komt te zien?

Nee, er is nog geen architect gekozen. Wel staat vast dat het nieuwe pand bescheidener van opzet wordt dan het huidige buitencentrum.