Nederlander worden door naturalisatie

Woont u langer dan 5 jaar in Nederland, in de landen Curacao, Sint Maarten of Aruba, dan wel de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich laten naturaliseren tot Nederlander. U heeft vanaf dat moment ook dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.

Voorwaarden

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt verkrijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ziet u welke dat zijn. 

Aanvragen

 • U dient een verzoek in bij de gemeente waar u woont. De gemeente bekijkt of u aan de vereiste criteria voldoet.
 • Zodra de gemeente akkoord gaat met alle ingeleverde documenten en met u heeft gesproken, kunt u de officiële aanvraag tot naturalisatie bij de gemeente indienen.
 • De gemeente stelt een advies op en zendt dit naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Mede aan de hand van dit advies beslist het ministerie of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om Nederlander te kunnen worden.
 • Als de beslissing op uw verzoek positief is, draagt het ministerie u voor naturalisatie voor bij Zijne Majesteit de Koning.
 • U ontvangt bericht over uw verzoek tot naturalisatie van het ministerie van Justitie. U krijgt ook bericht als u niet aan de voorwaarden voldoet en het ministerie uw aanvraag afwijst. Als uw aanvraag is afgewezen, krijgt u uw geld niet terug.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van het ministerie van Justitie kunt u bij het ministerie een bezwaarschrift indienen.
 • Het ministerie moet binnen 1 jaar na indiening over uw naturalisatieaanvraag beslissen. Deze termijn kan maximaal 2 keer met een half jaar worden verlengd.
 • Voor het verlenen van het Nederlanderschap is een ceremonie ingesteld, waaraan u verplicht bent deel te nemen. U moet vooraf de 'Bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid' ondertekenen en tijdens de ceremonie deze bereidverklaring mondeling erkennen.

Maak een afspraak.

U neemt mee:

 • Uw huidige, geldige, buitenlandse paspoort
 • Uw verblijfsdocument
 • Een gelegaliseerde geboorteakte
 • Overige stukken (per aanvraag verschillend). Neem contact op met de gemeente om te bepalen welke overige stukken u mee moet nemen.

Als u getrouwd bent en/of samenwoont met een Nederlandse man of vrouw, heeft u ook nodig:

 • de huwelijksakte of een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarin wordt aangetoond dat u minimaal 3 jaar in Nederland samenwoont;
 • (indien van toepassing) een certificaat als bewijs dat u het inburgeringsexamen met succes heeft afgerond, of een ander Nederlands diploma.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521. Of kijk op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).