Noodfonds Maatschappelijke Organisaties

Het Noodfonds Energie is bedoeld om maatschappelijke organisaties te ondersteunen, die door verhoogde energiekosten bedreigd worden in het uitvoeren van hun activiteiten of in hun voortbestaan. De regeling dekt niet alle kosten. Maar is echt bedoeld om organisaties te steunen die in nood komen door hoge energiekosten. We kijken daarbij naar de financiën van de organisatie, waarbij we rekening houden met (grotere) uitgaven die op redelijk korte termijn noodzakelijk zijn.

Voor wie

Een organisatie: 

 • die activiteiten organiseert die meehelpen aan de leefbaarheid van Steenwijkerland of een organisatie waarvan de locatie geschikt is voor deze activiteiten. Het zijn geen religieuze of politieke activiteiten. 
 • die niet het doel heeft om winst te maken. 
 • die ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • waar de werkzaamheden (grotendeels) door vrijwilligers worden uitgevoerd of aangestuurd. Of die een maatschappelijke onderneming is. Organisaties als scholen en zorginstellingen zijn uitgesloten. 

Denk hierbij aan sportverenigingen, culturele organisaties, buurt- en dorpshuizen, bibliotheken en zwembaden. Organisaties die niet als doel hebben om winst te maken. 

Voorwaarden

 • U spreekt de bestuurlijke intentie uit om in ieder geval eenvoudige verbeteringen uit te voeren, die volgen uit de op te stellen energiescan en/of plan van aanpak.
 • U laat een energiescan van uw gebouw uitvoeren.
 • U maakt met de uitkomsten van de energiescan een plan van aanpak hoe het energieverbruik in de toekomst kan worden verminderd. Of u vraagt dit aan uw verhuurder als uw organisatie geen eigenaar is van het gebouw. U gaat daarnaast op zoek naar oplossingen.
 • U moet ook bij andere subsidies en fondsen geld aanvragen voor steun. Ook als deze subsidies/fondsen op een later moment nog komen. Het totaalbedrag aan subsidies mag nooit hoger zijn dan de energiekosten. Als u geld van andere subsidies en fondsen krijgt, kan het bedrag uit het Noodfonds Energie daarop worden aangepast.

Aanvragen

U kunt de subsidie Noodfonds Energie online aanvragen. Om uw aanvraag te behandelen moet u een aantal bijlagen toevoegen. Zorg ervoor dat u deze bijlagen al heeft als u start met de aanvraag zodat u deze direct kunt toevoegen. De aanvraag kan namelijk tussentijds niet worden opgeslagen.

Subsidie Noodfonds Energie aanvragen

Bijlagen bij uw aanvraag

U moet de volgende bijlagen toevoegen:

Financiële jaarstukken vanaf 2019 tot nu: 

 • Vastgestelde jaarrekeningen en financiële verantwoording; 
  • De jaarrekening bevat een overzicht van het eigen vermogen. Zorg voor een verdeling tussen de algemene reserve en bestemmingreserve(s); 
 • De begroting van 2023 en, als deze er is, van 2024; 
  • Als u geld heeft gekregen (of verwacht te krijgen) vanuit andere noodsteunmaatregelen, geef dit dan aan in de begroting. 

Overzicht van energieverbruik en energiekosten vanaf 2019 tot nu: 

 • De energierekeningen vanaf 2019 tot en met 2022. 
  • De energierekening bevat onder andere de bewijsstukken van het jaarlijkse energieverbruik vanaf 2019 tot en met 2022 in m3 gas en per KWh elektriciteit. 
 • Een overzicht van het gemiddelde energieverbruik per maand in 2023 (tot nu); 
 • Kopie van de (gewijzigde) energiecontracten.
  • In het energiecontract moet de huidige prijs per m3 gas en per KWh elektriciteit staan. 

Ondertekende intentieverklaring (pdf, 195 KB)

 • De aanvrager verklaart met het ondertekenen van de intentieverklaring dat er een energiescan wordt opgesteld. 
 • De aanvrager maakt met de uitkomsten van de energiescan een plan van aanpak hoe het energieverbruik wordt verminderd. 

De-minimisverklaring (pdf, 51 KB):

 • Dit vult u alleen in als u in de afgelopen 3 jaren minder dan € 200.000,- financiële steun van de overheid heeft gekregen.

Waar is de subsidie voor bedoeld

We stellen subsidie beschikbaar voor het (gedeeltelijk) compenseren van de verhoogde maandelijkse energiekosten. We hanteren geen maximale bijdrage. Iedere aanvraag is maatwerk. 

U moet ook andere subsidies en fondsen aanvragen voor steun. Het totaalbedrag aan subsidies mag nooit hoger zijn dan wat u uitgeeft aan maatregelen om te verduurzamen. Als u geld uit andere subsidies en fondsen ontvangt, kan het bedrag uit het energiefonds worden aangepast.

Vaststelling van de subsidie

Een aanvraag om vaststelling van een subsidie voor het onderdeel wordt uiterlijk 1 juli na het jaar waarin subsidie is ontvangen, ingediend. Subsidies worden in geen enkel geval direct vastgesteld. Een aanvraag om vaststelling van de subsidie doet u uiterlijk 8 weken na uitvoering van de laatste maatregel. Dat kan via het subsidievaststellingsformulier. Dit onderbouwt u met een financieel verslag en een bewijs van het nieuwe energielabel van het gebouw.  

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.

Meer informatie

U kunt ook een subsidie Duurzaamheidsfonds aanvragen voor het verduurzamen van uw maatschappelijke gebouw. Hiermee kunt u uw energieverbruik blijvend verlagen.