Privacyverklaring bodycams

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens door middel van het gebruik van bodycams is primair het bevorderen van het veiligheidsgevoel van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Daarnaast kunnen  de beelden van de bodycams door het Openbaar Ministerie worden opgevraagd ter bewijsvoering in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De gegevens worden niet op enigerlei wijze als personeelsvolgsysteem gebruikt.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen als werkgever van de boa’s. De gemeente Steenwijkerland heeft als werkgever een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers bij de uitoefening van de opgedragen taken.

Categorieën persoonsgegevens

De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Video-opnamen (gezichten, kleding, houding, gedrag), inclusief dag, datum en tijdstip.
  • Gegevens van boa die de bodycam draagt.

Zo werkt de bodycam

De bodycam staat continue stand-by en registreert alles, maar bewaart de beelden niet standaard. Dit heet pre-recorden. Wanneer de opnameknop door de boa wordt ingedrukt, worden ook de voorafgaande 30 seconden vastgelegd. De opname loopt door tot het moment dat de opnameknop nogmaals wordt ingedrukt. Alleen deze beelden worden bewaard. De boa kan hier geen invloed meer op uitoefenen. Aan de opname van beelden gaat een waarschuwing van de boa vooraf. Na 28 dagen worden de opgenomen beelden verwijderd en vernietigd, tenzij sprake is van een incident met betrekking tot de veiligheid van een boa . In dat geval worden de beelden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de strafrechtelijke en/of civielrechtelijke afhandeling van het incident.

Bezwaar tegen filmen

De camera wordt niet uitgezet als iemand bezwaar maakt tegen het filmen. Bezwaar maken kan alleen achteraf.

Beveiliging en privacyrechten

De beelden worden met encryptie versleuteld opgeslagen voor een bepaalde periode. Alleen in specifieke gevallen kunnen de opnames worden gebruikt. Slechts daartoe geautoriseerde personen mogen de beelden bekijken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormt het juridische kader. Welke rechten u op grond van de AVG heeft en hoe u daar gebruik van kunt maken, leest u in onze algemene privacyverklaring: www.steenwijkerland.nl/privacy, onder ‘rechten van betrokkenen’.

Ontvangers, doorgifte, profilering, geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Steenwijkerland wisselt in het kader van het gebruik van bodycams door boa's geen persoonsgegevens uit met andere organisaties. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.