Openbaarheid

Archieven van de overheid zijn in principe openbaar. Maar u mag niet zomaar alle stukken bekijken. Dit is geregeld in verschillende wetten.

Archiefwet 1995

De meeste archiefstukken in het gemeentearchief zijn openbaar, maar niet allemaal. Volgens de Archiefwet 1995 zijn er drie redenen waarom een archiefstuk niet openbaar mag worden:

  • de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
  • het belang van de staat of zijn bondgenoten;
  • de onevenredige bevoor- of benadeling van derden.

Lees meer over de Archiefwet 1995

Privacywetgeving

Daarnaast moeten wij rekening houden met de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Dit is een Europese wet over privacy. De AVG en UAVG kunnen een reden zijn om een archiefstuk niet openbaar te maken.

Lees meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Registers van de Burgerlijke Stand

Een bijzondere categorie zijn de registers van de Burgerlijke Stand. In het Burgerlijk Wetboek staat wanneer deze openbaar worden. Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten na 100 jaar.

Auteursrecht

Auteursrecht is het recht van de maker om te bepalen hoe, waar en wanneer een werk openbaar gemaakt wordt. Auteursrechtelijke werken mogen alleen met toestemming van de rechthebbende gepubliceerd worden.

Het auteursrecht vervalt 70 jaar na overlijden van de maker. Dit geldt wanneer de maker een persoon is. Is de maker een bedrijf? Dan vervalt het auteursrecht 70 jaar na publicatie van het werk.

Dit betekent voor ons archief dat veel recente foto's en kunstwerken niet online te zien zijn. Behalve als de auteursrechthebbende hiervoor toestemming geeft. Deze werken kunt u wel bij ons bekijken in de studiezaal. 

Lees meer over het auteursrecht.  

Archiefstukken die niet openbaar zijn kunt u niet zomaar bekijken. Maar in bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met de medewerkers van het gemeentearchief. Bel met 14 0512 of stuur een e-mail naar gemeentearchief@steenwijkerland.nl

Aanvraag voor inzage niet-openbare bouw- of omgevingsvergunningdossiers