Bestemmingsplannen

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Heetveld 16 Sint Jansklooster’

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 28-5-2024 het bestemmingsplan ‘Heetveld 16 Sint Jansklooster’ gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het realiseren van 8 levensloopbestendige woningen in 4 twee-onder-een-kapwoningen. De locatie betreft de voormalige basisschool ‘De Opstap’ aan de Heetveld 16 in Sint Jansklooster en het naastgelegen perceel.

De wijzigingen in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreffen kleine wijzigingen in de verbeelding, de toelichting en de erfinrichtingstekening.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
 

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Wagenweg 1 en Lindedijk 1a Kuinre’

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 11-6-2024 het bestemmingsplan ‘Wagenweg 1 en de Lindedijk 1a Kuinre’ gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de vergroting van de bestaande bouwvlakken van ca. 1 hectare naar 1,5 hectare aan zowel de Wagenweg 1 als de Lindedijk 1a in Kuinre. Het melkveerundbedrijf van initiatiefnemer bestaat namelijk uit deze 2 locaties.

Het plan is gewijzigd naar aanleiding van een zienswijze. Uit deze zienswijze is gebleken dat per abuis op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan geen (dubbel)bestemming is gelegd op de betreffende strook waar de hoogspanningsleiding zich bevindt. In de beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014 heeft een deel van de betreffende locatie al de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’. Het gaat om een bestaande hoogspanningsleiding. De verbeelding en de regels van het bestemmingsplan worden dan ook op deze punten, naar aanleiding van de ingediende zienswijze, aangepast. De belemmerde strook van de hoogspanningsverbinding is opgenomen in de verbeelding van het bestemmingsplan en heeft de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbeelding’ gekregen. Met deze aanpassingen van de verbeelding en de regels is de verbeelding van het bestemmingsplan weer in lijn gebracht met de regels die daarop van toepassing zijn.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.