Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

17 juni 2024 Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1 in Steenwijk Agenda

19.00 uur bezwaarschrift tegen weigering verbreden van een inrit/oprit nabij Tukseweg 67 in Steenwijk

19.45 uur bezwaarschrift tegen vestiging voorkeursrecht Omgevingswet perceel gemeente IJsselham, sectie R nummer 415 Ossenzijlerweg 2 in Oldemarkt

De stukken liggen t/m 17 juni 2024 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage

 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.

Borozdin, Y., 25-05-1986, per 06-05-2024 (voornemen)

van der Ploeg, E.A.H.T., 29-02-1964, per 06-05-2024 (voornemen)

T/m 16-7-2024 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op www.steenwijkerland.nl/adresonderzoek.

 

Bekendmaking jaarstukken 2023

Op grond van artikel 197 van de gemeentewet maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de jaarstukken over het jaar 2023 voor een ieder ter inzage zijn gelegd. In de raadsvergadering van 2 juli 2024 zal de raad worden voorgesteld om met de jaarstukken 2023 in te stemmen.

 

Bekendmaking wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders hebben op 21 mei 2024 de wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland vastgesteld. Bij de vaststelling van de betalingscapaciteit bij kwijtschelding en uitstel van betaling wordt de verhoging van de huurtoeslag buiten beschouwing

gelaten. Door deze wijziging wordt voorkomen dat de verhoging van de huurtoeslag zorgt voor een stijging van de betalingscapaciteit van een belastingschuldige waardoor deze (onbedoeld) niet meer voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2024, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 236047. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.

 

Bekendmaking Beoordelingskader beschermd wonen 2024 Regio IJssel-Vecht

Burgemeester en wethouders hebben op 28 mei 2024 het Beoordelingskader beschermd wonen 2024 Regio IJssel-Vecht vastgesteld. Dit beoordelingskader is onderdeel van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland. Met ingang van 1 april 2024 organiseren de gemeenten in de regio IJssel-Vecht de toegang tot beschermd wonen lokaal. Vanaf dat moment worden de aanvragen voor een maatwerkvoorziening ‘beschermd wonen’ op grond van dit beoordelingskader getoetst.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 2024. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2024, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 241792. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.