Milieu

Wet milieubeheer

Aan Staatsbosbeheer en haar pachters is op 4 juni 2024 een ontheffing afgegeven voor het verbranden van riet- en maaiafval in de periode van vanaf 15 juni 2024 tot en met 31 oktober 2024 in de gemeente Steenwijkerland.

Binnen 6 weken na afgifte van de ontheffing kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

Meldingen Activiteitenbesluit Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen: Steenwijk, Wheermaten 16, mechanisch en thermisch bewerken metalen (19-3-2024) Steenwijk, Wheermaten 16, reinigen, lijmen en coaten materialen (19-3-2024)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.