Bestemmingsplannen

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Hevenweg 4 Blokzijl’

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 23 april 2024 het bestemmingsplan ‘Hevenweg 4 Blokzijl’ ongewijzigd vastgesteld. Initiatiefnemers hebben op de locatie Hevenweg 4 te Blokzijl een melkveebedrijf met melkkoeien en jongvee. Door initiatiefnemers zijn afspraken gemaakt met de provincie Overijssel in verband met de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden. Een van de afspraken tussen initiatiefnemers en provincie Overijssel is dat moet worden vastgelegd dat er geen landbouwhuisdieren bedrijfsmatig meer gehouden mogen worden op deze locatie. De bestemming blijft ‘agrarisch’ en mag gebruikt worden voor akkerbouw, opslag en stalling van landbouwmachines zoals afgesproken met de provincie.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt