Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

28 mei 2024 Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur

De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 28 mei 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

Verordening tot wijziging van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Steenwijkerland 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad, in de vergadering van 23 april 2024, de ‘Verordening tot wijziging van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Steenwijkerland 2023’ heeft vastgesteld. Deze verordening wijzigt enkele artikelen uit de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Steenwijkerland 2023.

De verordening is op 2 mei 2024 bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2024, nummer 194908 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en is 3 mei 2024 in werking getreden, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023.

De verordening ligt verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Voornemen tot het aangaan van bruikleenovereenkomsten voor vijf tijdelijke woonwagenstandplaatsen

Objectinformatie

- Locatie: Parallelweg 5, 5A, 5B, 5C en 5D

- Perceel: kadastrale gemeente SWK01, sectie B, nummer 2996 (gedeeltelijk)

- Totale perceelgrootte: circa 935 m²

Achtergrond

De gemeente is van plan om voor bovengenoemd perceel bruikleenovereenkomsten te sluiten met de gebruikers van de in 2022 gerealiseerde vijf extra tijdelijke standplaatsen voor woonwagens. De gemeente is van mening dat de gebruikers op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria als enige serieuze gegadigden in aanmerking komen voor het aangaan van voornoemde bruikleenovereenkomsten en wel op grond van de volgende criteria/omstandigheden:

- In de gemeentelijke Woonagenda 2022-2026 is de doelstelling opgenomen om samen met de actieve woningcorporaties te komen tot realisatie van extra standplaatsen voor woonwagenbewoners. Bij toewijzing van standplaatsen handelt de gemeente conform het afstammingsbeginsel. Dit betekent dat de gemeente bij toewijzing personen die binnen de doelgroep van woonwagenbewoners vallen voorrang geeft boven andere woningzoekenden, waarbij in principe nog meer voorrang gegeven wordt aan personen die (eerstegraads of tweedegraads) familiebanden hebben met bewoners van de locatie waar de standplaats vrijkomt.

- Het perceel is vanwege de daarop rustende bestemming (verkeer) slechts gedurende een beperkte tijd beschikbaar voor een tijdelijke invulling, in afwachting van een ruimtelijke procedure om extra standplaatsen definitief te realiseren. Gezien deze korte termijn in relatie tot de ligging en bestemming van het perceel wordt verwacht dat de woonwagenbewoners – in afwachting van de voorgenomen ruimtelijke procedure – de enige serieuze gegadigden zijn. De gemeente stelt zich op het standpunt dat een andere invulling van het perceel voor een dergelijke beperkte termijn geen realistisch en wenselijk scenario is, mede vanwege de opgave die er ligt op grond van de Woonagenda 2022 – 2026.

Vervaltermijn

Wanneer u het met deze voorgenomen ingebruikgeving niet eens bent omdat u van mening bent dat u op grond van bovengenoemde criteria meent ook in aanmerking te komen voor (één van de) voornoemde bruikleenovereenkomst(en), dan is het mogelijk om binnen 20 kalenderdagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar voornemen tot ingebruikgeving verder in gang zetten.

Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kort geding vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de beoogde gebruikers zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomsten zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente Steenwijkerland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke ontwikkeling en projecten, telefoonnummer 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl.