Bestemmingsplannen

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Leeuwte 33a, Sint Jansklooster’

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 23 april 2024 het bestemmingsplan ‘Leeuwte 33a, Sint Jansklooster vastgesteld. Het plan heeft betrekking de locatie aan de Leeuwte 33a, gelegen in Sint Jansklooster. Ter plaatse van het plangebied staan momenteel twee loodsen die in slechte staat verkeren. De voorgenomen ontwikkeling gaat uit van de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en de nieuwbouw van een twee-onder-een-kapwoning. De bestemming ‘Agrarisch met Waarden’ wordt omgezet naar de bestemming ‘Wonen’.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Zomerdijk 12 Wanneperveen’

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 23 april 2024 het bestemmingsplan ‘Zomerdijk 12 Wanneperveen’ vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming naar de bestemming Wonen. De woning Zomerdijk 12 wordt afgestoten als bedrijfswoning bij het voormalig agrarisch bedrijf. De functie van de bedrijfswoning (boerderij) en bijbehorende tuin wordt gewijzigd naar wonen. De ligboxenstal, werktuigenberging, kapschuur, mestsilo en kuilvoerplat en ook de huidige boerderij zijn reeds gesloopt. Hiervoor komt één woning van 1000 m3 en een bijgebouw van 100 m2 terug. Op het perceel staat een zeskantige hooischelf. Deze blijft behouden en zal opgeknapt worden ten behoeve van de functie ‘bijbehorend bouwwerk’ bij de woning.

Het plan is gewijzigd naar aanleiding van een zienswijze. Aan die zienswijze is tegemoetgekomen. De gasleiding is in de verbeelding ingetekend.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt