Verkiezing Europees Parlement 2024

De verkiezingen voor het Europees Parlement vonden plaats van 6 tot 9 juni 2024. Op donderdag 6 juni kon u als inwoner van de gemeente Steenwijkerland kiezen voor de Nederlandse leden van het Europese Parlement.

Stemmen

Op donderdag 6 juni 2024 kon u stemmen. Om 21.00 uur sloten de stembussen. Aansluitend werden alle stemmen op partijniveau geteld. Op vrijdag 7 juni werden de stemmen op kandidaatniveau geteld. Dit gebeurde tijdens een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau (GSB). Deze zitting begon om 9.00 uur in De Meenthe (Stationsplein 1, Steenwijk).
 
Na afloop van het tellen mocht de uitslag nog niet bekendgemaakt worden. Er kon in andere Europese landen nog gestemd worden. 
Op maandag 10 juni kwam het GSB opnieuw bij elkaar om de uitslag definitief vast te stellen. Deze zitting was in de raadszaal van het gemeentehuis (Vendelweg 1, Steenwijk) en begon om 9.00 uur. Aansluitend werd de uitslag gepubliceerd op onze website.

Uitslag verkiezingen

De uitslag van de Europese verkiezingen vindt u op de pagina 'Voorlopige uitslag verkiezing Europees Parlement 2024'.

Meldingen door kiezers

Nadat de processen verbaal zijn gepubliceerd kan een kiezer een melding maken van een fout. Deze melding kunt u alleen doen bij het centraal stembureau voor deze verkiezing.

Fout melden bij centraal stembureau

Europese Verkiezingen

De Europese Verkiezingen vinden om de 5 jaar plaats. Bij deze verkiezingen worden de Nederlandse leden van het Europese Parlement rechtstreeks door de inwoners van Nederland gekozen. 

Op wie kunt u stemmen?

Dinsdag 23 april 2024 was de dag van de kandidaatstelling. Na deze datum was bekend op wie u kon stemmen.

Overzicht stembureaus

U kon uw stem voor de Europese verkiezingen in een van de stembureaus in de gemeente Steenwijkerland uitbrengen. De lijst met stembureaus staat op de pagina Stembureaus Steenwijkerland - Verkiezing Europees Parlement 2024

Lichamelijke beperking 

Kiezers met een lichamelijke beperking, die niet in staat zijn om zelfstandig hun stem uit te brengen (bijvoorbeeld door blindheid) mochten hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem in het stemhokje. Deze hulp kon worden gegeven door bijvoorbeeld een partner of door een stembureaulid. 

Een kiezer met een verstandelijke beperking moest zélf zijn of haar stem uitbrengen. Uitleg over hoe het uitbrengen van de stem precies moet, kon worden gegeven buiten het stemhokje door bijvoorbeeld een partner of een stembureaulid. 

Stempas

U heeft uiterlijk twee weken voor de verkiezing een stempas ontvangen. U mocht zelf weten bij welk stembureau u uw stem uitbracht. 

U heeft een stempas ontvangen als u:

  • op 23 april 2024 (datum kandidaatstelling) in de basisregistratie personen (BRP) stond ingeschreven op een adres in de gemeente Steenwijkerland;
  • op 6 juni 2024 (datum verkiezing) 18 jaar of ouder was;
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten én
  • de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie heeft. 

Stempas kwijt

Om op de dag van de verkiezingen uw stem uit te brengen had u een stempas nodig. Als u geen stempas had ontvangen, uw stempas kwijt was of als uw stempas beschadigd was, dan kon u een vervangende stempas aanvragen. 

De aanvraag voor een vervangende stempas kon u via het voorgeschreven aanvraagformulier (pdf, 23 KB) doen. U kon dit formulier sturen naar gemeente Steenwijkerland t.a.v. Verkiezingen, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. Uw schriftelijke verzoek voor een vervangende stempas moest op zaterdag 1 juni 2024 binnen zijn bij de gemeente.

U kon ook persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. Dit kon u doen bij de balie van het gemeentehuis tot en met woensdag 5 juni 12.00 uur bij de gemeente waar u op 23 april 2024 (datum kandidaatstelling) stond ingeschreven in de BRP. U moest daarvoor een geldig legitimatiebewijs en eventueel uw beschadigde stempas meenemen. 

Had u later uw oude stempas teruggevonden, dan kon u daarmee niet stemmen. Dit kon alleen met de nieuwe stempas. 

Legitimatieplicht 

Als u wilde stemmen moest u zich kunnen legitimeren. U had een identiteitsbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen mocht zijn op de dag van de verkiezing. Dat betekende dat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs stond 'geldig tot 6 juni 2019' of elke latere datum. 

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw identiteitsbewijs is gestolen of dat u deze bent kwijtgeraakt. Om toch te kunnen stemmen nam u het volgende mee naar het stembureau: 

  1. een proces-verbaal van vermissing van het identiteitsbewijs; en 
  2. een andere legitimatie waarop in elk geval uw foto en naamgegevens staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-chipkaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging. 

Machtiging van een andere kiezer

Was u op 6 juni 2024 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen? Dan kon u een andere kiezer machtigen (alleen de schriftelijke volmacht). Een kiezer mocht maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. Dit moest gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren. 

Onderhandse volmacht 

U kon een willekeurige kiezer uit de gemeente Steenwijkerland machtigen om voor u te stemmen. Daarvoor vulde u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. U moest deze beiden tekenen en degene die voor u ging stemmen een kopie van uw legitimatiebewijs meegeven. De geldigheid van uw identiteitsbewijs mocht niet vóór 7 juni 2019 verlopen zijn. 

Schriftelijke volmacht 

U mocht ook een kiezer uit een andere gemeente machtigen. De aanvraag daarvoor kon u doen via het voorgeschreven aanvraagformulier (pdf, 36 KB) dat door uzelf en de gemachtigde moest worden ingevuld en ondertekend. U kon dit formulier sturen naar gemeente Steenwijkerland t.a.v. Verkiezingen, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. Uw aanvraag moest uiterlijk zaterdag 1 juni 2024 binnen zijn bij de gemeente. 

Stemmen in een andere gemeente

Wilde u op 6 juni 2024 stemmen in een andere gemeente? Dan kon u een kiezerspas aanvragen. U kon uw aanvraag indienen via het voorgeschreven aanvraagformulier (pdf, 26 KB). U kon dit formulier sturen naar gemeente Steenwijkerland t.a.v. Verkiezingen, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. Dit verzoek moest schriftelijk uiterlijk zaterdag 1 juni 2024 binnen zijn bij de gemeente. Zo kreeg u de kiezerspas nog op tijd binnen per post. Lukte het u niet om uw aanvraag schriftelijk in te dienen? Dan kon u ook persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis een aanvraag doen. Dit kon tot woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur. U kreeg bij een persoonlijke aanvraag aan de balie uw kiezerspas direct mee. Bij een persoonlijk verzoek aan de balie moest u uw stempas en een geldig legitimatiebewijs meenemen. 

Een kiezerspas werd eenmalig verstrekt. 

Contact verkiezingen

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verkiezingen kunt u contact opnemen via de mail verkiezingen@steenwijkerland.nl

Aanmelden als stembureaulid

Voor elke verkiezing zijn er stembureauleden en stemmentellers nodig. Aanmelden als stembureaulid kon via:

Aanmelden stembureaulid

Openbare bekendmakingen