Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Ter bestrijding van de kosten van de inzameling en verwerking van deze afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing geheven.

Afvalstoffenheffing wordt voor iedere woning in rekening gebracht. Ook als u geen huisvuil aanbiedt, moet u wel het vastrecht van de afvalstoffenheffing betalen. Uit de opbrengst van het vastrecht worden ook zaken bekostigd die los staan van het gebruik van de (ondergrondse) afvalcontainers bij woningen, zoals bijvoorbeeld het milieubrengstation in Steenwijk, het opruimen van zwerfafval en de inzameling van glaswerk en oud papier.

Berekening afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste een vast bedrag per woning. Dit bedrag is onafhankelijk van het gebruik van de afvalcontainers. Ook het aantal personen van een huishouden heeft hierop geen invloed. Voor wat betreft het vastrecht wordt onderscheid gemaakt tussen percelen waar het wel mogelijk is GFT-afval afzonderlijk aan te bieden en percelen waar dit niet het geval is. Voor percelen waar GFT-afval niet afzonderlijk ingezameld wordt geldt een lager vastrecht. Dit ter compensatie van het feit dat men het GFT-afval niet gratis kan aanbieden. In deze gevallen moet het GFT-afval immers samen met het restafval (en dus tegen betaling) aangeboden worden.

Naast het vastrecht wordt een bedrag in rekening gebracht voor het aantal malen dat u restafval heeft aangeboden. Als u minder vaak restafval aanbiedt, bent u minder afvalstoffenheffing verschuldigd. Dit laatste geldt niet voor een aantal woon(zorg)complexen waar door meerdere woningen gebruik gemaakt wordt van een verzamelcontainer waarbij het aanbiedgedrag niet individueel kan worden gemeten. Ten aanzien van deze woningen wordt in 2017 € 35,85 in rekening gebracht voor de afvalaanbiedingen.

Aanslag afvalstoffenheffing

Eind februari wordt het vastrecht van de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag in rekening gebracht. Na afloop van het jaar ontvangt u de aanslag voor de restafvalaanbiedingen.

De afvalstoffenheffing bent u verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Als u verhuist naar een (nieuwbouw)woning waar nog geen milieupas voor een ondergrondse verzamelcontainer of afvalcontainers aanwezig zijn, moet u deze zelf aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met ROVA te Zwolle: (038) 42 73 777. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u het vastrecht tot en met eind mei, plus de restafvalaanbiedingen die tot en met 23 mei hebben plaatsgevonden.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing is mogelijk tot een maximum van het voor u geldende vastrecht, plus € 15,08 voor de afvalaanbiedingen.

Tarieven 2017

  • Vastrecht per woning, per jaar € 144,18
  • Vastrecht per woning waar GFT-afval niet afzonderlijk wordt ingezameld, per jaar € 120,98

Per aanbieding van een:

  • minicontainer van 240 liter bestemd voor restafval € 9,21
  • minicontainer van 140 liter bestemd voor restafval € 5,63
  • minicontainer van 80 liter bestemd voor restafval € 3,45
  • minicontainer van 60 liter bestemd voor restafval € 2,65
  • minicontainer van 40 liter bestemd voor restafval € 2,10
  • citybin van 40 liter bestemd voor restafval € 2,10
  • verzamelcontainer aanbieding van 40 liter restafval € 1,16
  • voor huishoudelijk afval bestemde en goedgekeurde afvalstoffenzak € 2,10

Voor percelen die zijn aangewezen op verzamelcontainers, per aanbieding van maximaal 40 liter restafval € 1,16.

Voor woningen die zijn aangewezen op een verzamelcontainer waarbij het aanbiedgedrag niet individueel kan worden gemeten, per woning, per jaar € 35,85

Om u nog beter van dienst te zijn, werken wij alleen op afspraak. U bepaalt zelf wanneer u geholpen wilt worden.

Afspraak maken

Afspraak maken

Vragen

Voor meer informatie over de afvalstoffenheffing kunt u contact opnemen met de gemeente. Bekijk ook de veelgestelde vragen over afvalstoffenheffing.