Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Elk jaar ontvangt u een aanslag van de gemeentelijke belastingen. Als u deze aanslag niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen.

Heb ik recht op kwijtschelding?

Wilt u weten of u recht hebt op kwijtschelding? Vul dan de sneltoets in.

Let op: de sneltoets is een hulpmiddel. Met deze sneltoets kunt u zien of u misschien recht heeft op kwijtschelding. Dit betekent niet dat u kwijtschelding krijgt.

Start de sneltoets kwijtschelding 

Twijfelt u over de uitkomst?

U kunt altijd kwijtschelding aanvragen. Op uw aanvraag krijgt u een definitieve beslissing of u wel of geen recht hebt op kwijtschelding. 

Kwijtschelding aanvragen

Let op: bij uw aanvraag moet u verschillende bijlagen indienen. Een overzicht van de bijlagen vindt u op deze pagina onder 'bijlagen'. Houd deze gegevens bij de hand als u uw aanvraag indient. 

Kwijtschelding is mogelijk van de volgende belastingen / heffingen:

 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing
 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • Roerende-ruimtebelastingen

Als u een eigen bedrijf heeft of zelfstandige bent, kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Online

U kunt online kwijtschelding aanvragen op 2 manieren:

Verkorte aanvraag kwijtschelding

U geeft toestemming om uw gegevens te gebruiken om geautomatiseerd te controleren of u recht heeft op kwijtschelding van belasting(en).

Uitgebreide aanvraag kwijtschelding

U vult zelf de gegevens in en stuurt u de gevraagde bewijsstukken mee.

Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek voor kwijtschelding in. Wacht u langer dan 3 maanden, dan wordt het geld dat u voor deze 3 maanden betaald heeft, niet terugbetaald. Ook niet als u kwijtschelding krijgt.

Lees ook de toelichting op het kwijtscheldingsformulier.

Wilt u het formulier liever met de hand invullen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0521. We kunnen u dan een formulier per post toesturen.

Op afspraak

Of maak een afspraak om kwijtschelding aan te vragen.

Uitleg verkorte en uitgebreide aanvraag kwijtschelding

Met het insturen van het verkorte kwijtscheldingsformulier geeft u ons toestemming om uw gegevens geautomatiseerd te controleren op basis van gegevens van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Basisregistratie personen (BRP) en de Belastingdienst. Als uit de controle blijkt dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hoeft u geen aanvullende stukken meer in te dienen. Uw aanslag gemeentelijke belastingen wordt dan direct door ons kwijtgescholden.
Als u op basis van de controle niet in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding, ontvangt u een brief waarin wordt gevraagd om een aantal bewijsstukken aan te leveren of een uitgebreid kwijtscheldingsformulier in te vullen.

Bijlagen

Wij vragen veel gegevens van u. Dat is nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Wij toetsen aan de hand van wettelijke regels of u recht heeft op kwijtschelding. Om uw gegevens te onderbouwen, vragen wij naar bijlagen. Het is handig deze bijlagen al bij de hand te hebben, voordat u begint met het invullen van het formulier. Het kan zijn dat niet alle vermelde bijlagen voor u van toepassing zijn. U kunt deze bijlagen dan uiteraard gewoon overslaan.

Hieronder vindt u het overzicht met alle mogelijke bijlagen.

Gegevens van de Belastingdienst

 • Kopie van beschikkingen van:
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Toeslag kindgebonden budget
  • Heffingskorting
 • Kopie van voorlopige teruggaaf
 • Bewijs van betalingsregelingen met Belastingdienst
 • Bewijs van studeren van inwonende kinderen ouder dan 21 jaar (bijvoorbeeld inschrijfbewijs DUO)

Bezittingen en/of schulden

 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
 • Deel 1 en 2 kentekenbewijs van auto en/ of motor, of kopie voor- en achterkant kentekenkaart
 • Verklaring noodzaak van auto en/ of motor
 • Eigendomsbewijzen van bezittingen
 • Laatste huurspecificatie
 • Hypotheek - de laatste jaaropgave en bankafschrift met afschrijving hypotheekbedrag

Inkomsten en uitgaven

 • Bewijzen van inkomsten van de laatste 3 maanden (bv salarisstroken of UWV uitkeringsspecificaties)
 • Alimentatie - bewijs met vermeld bedrag alimentatie en bankafschrift met betaalde of ontvangen alimentatie
 • Kopie polisblad zorgverzekering met vermelding premie

De ontvangen energietoeslag telt niet mee als vermogen bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek.

Kostendelersnorm

Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met het aantal volwassenen vanaf 27 jaar dat een woning deelt. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in een woning wonen, hoe lager de kwijtscheldingsnorm wordt voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. 

Uitstel betaling

U krijgt uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingaanslagen waarvoor u kwijtschelding heeft aangevraagd, tot het moment dat er een beslissing is genomen. Wij beoordelen uw kwijtscheldingsaanvraag binnen 8 weken. Lukt dit niet, dan laten wij u dit weten.

Automatische kwijtschelding

Als uw kwijtscheldingsaanvraag wordt goedgekeurd, hoeft u volgend jaar niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Het Inlichtingenbureau controleert jaarlijks uw gegevens en toetst deze aan de regelgeving op het gebied van kwijtscheldingen. U krijgt van de gemeente een brief waarin staat of u kwijtschelding krijgt.

Kwijtschelding waterschapsbelasting

Wilt u kwijtschelding voor waterschapsbelasting aanvragen? Dan moet u dat doen bij GBLT. Dat is de organisatie die de waterschapsbelasting heft en int.
Op de belastingaanslag van GBLT staat uw aanslagnummer. Dat heeft u nodig om kwijtschelding aan te vragen. U vraagt kwijtschelding aan met uw DigiD via Mijn Loket op de website van GBLT: www.gblt.nl Kunt u niet in Mijn Loket? Dan kunt u telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen op het telefoonnummer 088 – 064 55 55.

Heeft u vragen?

Bezoekafspraak maken

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Of heeft u vragen? U kunt ons bellen via telefoonnummer 14 0521. Ook kunt u een bezoekafspraak maken. Neem dan de volgende spullen/documenten mee:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Bent u gemachtigd om zaken voor iemand anders te regelen? Neem dan altijd de geldige machtiging mee.
 • Alleen bij een  ondersteuning voor aanvraag kwijtschelding/of bij toevoeging van de aanvullende bewijsstukken: DigiD inlogcode en toegang tot uw online bankomgeving (bijv. een e-reader zodat u kunt inloggen in uw bankomgeving).

 Daarnaast kunt u een korte toelichting geven waarover uw vraag gaat zodat  wij u sneller kunnen helpen.

Bezoekafspraak maken

Belafspraak maken

U kunt ook een belafspraak maken. Zorg dan dat u de volgende gegevens bij de hand heeft als wij u terugbellen:

 • Uw adresgegevens
 •  Bent u gemachtigd om zaken voor iemand anders te regelen? Geef dit aan tijdens het telefoongesprek.

Belafspraak maken

Wilt u het formulier liever met de hand invullen? Geef dit aan ons door. We kunnen u dan een formulier per post toesturen.