Toelichting kwijtscheldingsformulier

Bij de gemeente Steenwijkerland is kwijtschelding mogelijk van de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Voor de afvalstoffenheffing geldt daarbij in 2024 een maximum van € 211,94 of € 181,05, afhankelijk van de hoogte van uw vastrecht.

Aan personen die een bedrijf hebben of een zelfstandig beroep uitoefenen wordt geen kwijtschelding verleend. Daarnaast is geen kwijtschelding meer mogelijk van belastingbedragen die u 3 maanden of langer geleden betaald heeft.

Wilt u kwijtschelding van waterschapsbelastingen? Vraag dit dan aan bij GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn). Dat is de organisatie die de waterschapsbelastingen heft en int. Bij het waterschap kunt u met uw DigiD kwijtschelding aanvragen via Mijn Loket op de website van GBLT: www.gblt.nl. Kunt u niet in Mijn Loket? Dan kunt u telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen via het telefoonnummer 088 - 064 55 55.

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?

Kwijtschelding wordt verleend wanneer u geen vermogen heeft en uw betalingscapaciteit onvoldoende is. Heeft u helemaal geen betalingscapaciteit, dan wordt volledige kwijtschelding verleend. Heeft u een beperkte betalingscapaciteit, dan krijgt u kwijtschelding tot het bedrag waarmee de belastingschuld uw betalingscapaciteit overtreft.

Vermogen

Zoals gezegd krijgt u geen kwijtschelding als u over vermogen beschikt. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • u een auto bezit die meer waard is dan € 3.350,-. Dit geldt niet als u de auto absoluut nodig heeft voor de uitoefening van uw beroep of wegens invaliditeit.
  • u in het bezit bent van een eigen woning, waarvan de waarde hoger is dan de hypotheek.
  • u in het bezit bent van grond, een (sta)caravan, een boot, effecten, spaarbrieven, vorderingen e.d.
  • u over een banksaldo beschikt dat hoger is dan de optelsom van de volgende bedragen:

het voor u geldende normbedrag voor kosten van levensonderhoud;
+ uw maandelijkse huur/hypotheekrente, verminderd met de normhuur;
+ premies zorgverzekering, verminderd met de normpremie;
+ het door u te ontvangen bedrag aan kindgebonden budget;
+ een bedrag van € 2.000,-, of € 1.800,- voor een alleenstaande ouder, of € 1.500,- voor een alleenstaande.
Voor personen (u en/of uw partner) die geboren zijn voor 1935 geldt een extra vrijstelling van € 3.350,-.

Betalingscapaciteit

Uw betalingscapaciteit is het positieve verschil tussen uw gemiddeld per maand te verwachten netto besteedbaar inkomen en het voor u geldende normbedrag. Dit wordt berekend over een periode van 12 maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Om uw netto besteedbaar inkomen te bepalen worden uw inkomsten en uitgaven beoordeeld. Bij inkomsten kunt u denken aan bijvoorbeeld loon / uitkering, overwerkvergoeding, vakantiegeld en de opbrengst van kamerverhuur. Bij de uitgaven wordt onder meer gekeken naar zaken als huur / hypotheekrente, premie zorgverzekering, te betalen alimentatie en uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen.

Normbedragen

Normbedragen worden door de overheid vastgesteld en moeten worden gebruikt bij de beoordeling van uw recht op kwijtschelding. De hoogte van het normbedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bekijk de normbedragen op de website van de VNG: www.vng.nl (thema Kwijtschelding).
Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met het aantal volwassenen vanaf 27 jaar dat een woning deelt. Reden is dat als er meer personen in 1 woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in een woning wonen, hoe lager de kwijtscheldingsnorm wordt voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Voor studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs wordt een uitzondering gemaakt.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.