Regionale energiestrategie (RES)

Elf gemeenten in West-Overijssel willen samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

Inspraak

Vanaf 8 februari 2023 ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage op de elf gemeentehuizen in de regio West-Overijssel en in het Provinciehuis te Zwolle.

Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau downloaden (pdf, 3 MB)

Tot 22 maart 2023 kan een ieder zienswijzen op de concept-NRD indienen.

Online inloopbijeenkomst

Op 22 februari 2023 vindt er een online ‘inloopbijeenkomst’ (start 19.30 uur) plaats voor vragen over de NRD. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Meldt u zich dan aan via het e-mailadres reswestoverijssel@overijssel.nl. Aanmelden kan tot en met 17 februari 2023. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk dinsdag 21 februari 2023 een e-mail met de inloggegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst.infographic RES

Vervolg

Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. In een ‘Notitie wijzigingen’ wordt aangegeven wat er wijzigt ten opzichte van de gepubliceerde concept-NRD. Deze Nota van Beantwoording en Notitie wijzigingen worden samengevoegd met de definitieve NRD. Deze documenten worden gepubliceerd zodat u kunt zien wat er met uw reactie is gebeurd.

Aanleiding Regionale Energiestrategie (RES)

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 landelijk in totaal 35 TWh (terawattuur, een eenheid voor elektrische energie) aan elektriciteit op land opgewekt wordt uit zon en wind. De grote windparken op zee tellen hierin niet mee. Nederland is verdeeld in 30 regio’s. Elke regio maakt een regionale energiestrategie (RES) waarin ze vastlegt welk deel ze van de 35 TWh voor haar rekening neemt en hoe ze dat gaat doen. De RES-regio West-Overijssel bestaat uit elf gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), provincie Overijssel, vier waterschappen (Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel) en drie netbeheerders (Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer). De regio werkt samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Naar een opgewekt West-Overijssel

West-Overijssel kijkt ook naar de economische kansen die de energietransitie biedt. Bovendien onderzoekt de regio of die transitie verbonden kan worden aan andere vraagstukken die opgelost moeten worden, zoals het vergroten van de biodiversiteit en het terugdringen van de stikstofuitstoot. De concept-RES draagt dan ook de titel ‘Naar een opgewekt West-Overijssel’. De strategie gaat uit van in totaal 1,6 TWh aan zonne- en windenergie in West-Overijssel in 2030. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 500.000 huishoudens (uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3.200 KWh per huishouden). West-Overijssel streeft daarbij naar minimaal 50% lokaal eigendom, zodat inwoners en ondernemers meeprofiteren van de bouw van de zonneparken en windmolens. De concept-RES van West-Overijssel is te vinden op www.reswestoverijssel.nl.