Dyslexie of dyscalculie

Soms heeft een kind moeite met lezen en/of rekenen. Er kan dan sprake zijn dyslexie of dyscalculie. Het is de taak van school om leerproblemen te signaleren. School begeleidt alle kinderen, ook de kinderen bij wie het leren lezen of rekenen niet vanzelf gaat. Hiervoor bieden zij passend onderwijs aan.

Veel scholen in onze gemeente hebben voor dyslexie een expert in dienst. De dyslexie-expert begeleidt en ondersteunt kinderen, waarvan vermoed wordt dat zij dyslexie hebben. Dyslexie gaat niet over, maar met de juiste ondersteuning en veel oefenen (ook in de thuissituatie) kan er zeker vooruitgang geboekt worden.     

Gespecialiseerde dyslexiezorg    

Als de extra begeleiding vanuit school onvoldoende helpt en de school heeft zelf ook geen dyslexie-expert in dienst, dan kan de school u doorverwijzen naar de gespecialiseerde dyslexiezorg. Uiteraard moet de school eerst zelf wel genoeg hebben gedaan om het lees- en spellingsniveau van uw kind te verbeteren. 

Vergoeden dyslexiezorg  

De gemeente vergoedt de diagnose en de behandeling van dyslexiezorg. Dit kan alleen als de diagnose en de behandeling zijn uitgevoerd door een dyslexie-zorgaanbieder waarmee de gemeente een overeenkomst heeft.

Hulpmiddelen niet vergoed  

Hulpmiddelen voor dyslexie worden niet door ons vergoed. We adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar deze kosten wel vergoed.

Dyscalculie

Heeft uw kind problemen met rekenen? Dan kan het kan zijn dat uw kind dyscalculie heeft. De school kan hiervoor passend onderwijs bieden. Dyscalculie valt niet onder de gemeente. De kosten van onderzoek en behandeling worden daarom niet door ons vergoed.